با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saman
ضمانت نامه های بانکی، تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت (وجه الضمان) در صورت عدم اجرای قرارداد توسط فروشنده و یا متعهد می باشد.

 خدمات قابل ارائه ی بانک سامان به شما در مورد صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي برطبق قوانين بانک مرکزي و بر حسب نیاز، شامل موارد زير مي باشد:

    * ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه 
    * ضمانت نامه ی حسن انجام کار
    * ضمانت نامه ی پيش پرداخت
    * سایر موارد


صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● سوئیفت در بانک سامان
● افتتاح سپرده ارزی
● حوالجات ارزی
● اعتبارات ارزی
تبليغات