با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سپه >
حساب هاي ارزي سرمايه گذاري مدت دار
مقدمه :

حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار معادل مبلغ هزار دلار می باشد. نقل و انتقال ارز از محل این حسابها، صدور حواله های ارزی از محل این حساب به خارج از کشور، واریز وجه حواله های ارزی وارده به این حسابها واریز نقدی به حساب ارزی حداکثر تا سقف پنج هزار دلار و پس از هر بار مسافرت به خارج از کشور واریز حداکثر پنج هزار دلار دیگر ودرصورت ارائه اظهارنامه تا سقف مبلغ مندرج در اظهارنامه بلامانع است و خرید مبالغ بیشتر با رعایت مقررات پولشوئی محدودیت ندارد ودر صورت درخواست مشتری وجوه حساب قابل تسعیر به ریال با ارزهای دیگر می باشد. سود: سود ارزی متناسب با بازدهی بکارگیری این منابع تعیین و به صورت ارزی قابل پرداخت ویا اضافه شدن به اصل سپرده مشروط به افتتاح سپرده جدید می باشد.
 
شرایط و ضوابط :

الف.: افتتاح این حسابها به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی امکان پذیر است. ب: افتتاح این حسابها به ارزهای (یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا) امکان پذیر است.
 
مدارک مورد نیاز :

الف: اشخاص حقیقی: 1-سن متقاضی کمتر از 18 سال نباشد مگر اینکه حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه صادر شده باشد. 2- ارائه شناسنامه عکسدار و تصویر آن 3- پرکردن فرم نمونه امضا ب: اشخاص حقوقی: 1- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی 2- ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت 3- ارائه یک نسخه از آخرین آگهی های منتشره در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات زیر باشد: نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت عامل شرکت مشخصات دارندگان حق امضا شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند. مدت و حدود اختیارات هیئت مدیره ، مدیر عامل و هیئت عامل 4- دادن تعهد نامه کتبی توسط مدیران و بازکنندگان حساب مبنی بر اینکه ضمن تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت هر نوع تغییری در اساسنامه ، با شرکت نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتبا مطلع نمایند. 5- پرکردن فرم نمونه امضا

تبليغات