با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
مقدمه :

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز
 
شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.
 
مدارک مورد نیاز :

1-درخواست کتبی حاوی اطلاعات کامل درخصوص موضوع ضمانتنامه (نوع، مبلغ، طرفین، سررسید، قابل تمدید بودن، متن مورد توافق ذینفع در صورت وجود) 2-اسناد مناقصه یا قرارداد یا ابلاغ ارجاع کار حسب مورد 3-گواهی تایید صلاحیت انجام کار موضوع قرارداد از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارتخانه مربوطه 4-تعهد نامه کتبی متقاضی مبنی بر پرداخت ارز موضوع ضمانتنامه در صورت ضبط و مطالبه ضمانتنامه توسط ذینفع ضمانتنامه 5-وثیقه مورد قبول بانک حسب مورد 6-اوراق ثبت خدمت تکمیل شده
 
نحوه کار :

ابتدا درخواست متقاضی ضمانت نامه به همراه مدارک مثبته از طریق شعبه / سرپرستی منطقه ذی ربط به این اداره واصل و پس از بررسی مورد ، گزارش جهت اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا. و مصوبه کمیسیون محترم اعتباری بانک (در صورت نیاز) تهیه و ارسال می گردد. مراتب مجوز و مصوبه مأخوذه از مراجع ذی صلاح فوق به صورت کتبی به شعبه / سرپرستی منطقه ذی ربط اعلام تا نسبت به تودیع وثایق مکفی و تعهد کتبی از سوی مشتری اقدام و در نهایت ضمانت نامه درخواستی توسط این اداره صادر گردد

تبليغات