با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سپه >
ضمانتنامه هاي بانكي ارزي وارداتي
مقدمه :

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های بانکی وارداتی عبارتند از: ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . سایر ضمانتنامه های مجاز
 
 
 
نحوه کار :

ضمانتنامه ارزی وارداتی: به نفع خریداران ایرانی (کارفرمایان, وارد کنندگان کالا و خدمات) و به درخواست فروشندگان خارجی در مقابل تضمین بانکهای معتبر خارجی توسط اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل صادر و از طریق شعبه مربوطه به ذینفع ابلاغ می گردد. بدینگونه که: الف: فروشنده خارجی با مراجعه به کارگزار محلی خود تقاضا می نماید که ضمانتنامه مورد تقاضا مطابق فرم استاندارد بانک سپه صادر و به خریدار ایرانی (کارفرمایان, واردکنندگان کالا و خدمات) ارائه گردد. اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل بانک سپه پس از دریافت ضمانتنامه فوق الاشاره از طریق کارگزار, بررسی های لازم معمول و ضمن اخذ مجوزهای لازم نسبت به صدور ضمانتنامه و ابلاغ آن ازطریق شعبه مربوطه( در حداقل زمان ممکن ) به نفع خریدار ایرانی اقدام می نماید. ب: ذینفع ضمانتنامه (خریداران ایرانی) پس از دریافت ضمانتنامه مورد تقاضا و قبول آن نسبت به انجام اقدامات لازم از قبیل, دستور فعال نمودن اعتبار اسنادی(در رابطه با ضمانتنامه حسن انجام کار) دستور پرداخت وجه پیش پرداخت به فروشنده, تحت اعتبار اسنادی (ضمانتنامه پیش پرداخت) و یا معتبر تلقی نمودن پیشنهادات دریافتی از شرکتها و فروشندگان خارجی در مناقصات برگزار شده (ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده), اقدام می نماید. ضمنا" سایر ضمانتنامه های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعه قوانین و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد قابل بررسی می باشد

تبليغات