با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tat
● آقاي علي انصاري    رئیس هیئت مدیره
● آقاي سيد بهاء الدين حسيني هاشمي    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
● آقاي مرتضي آرامي نيا    عضو هیئت مدیره
● آقاي دكتر عليرضا شيراني چهار سوقي    عضو هیئت مدیره
● آقاي عليرضا طلوع كاشف پاكدل    عضو هیئت مدیره


صفحات مرتبط با بانک تات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه و معرفی بانک تات
● مؤسسان بانک تات
● معنی و مفهوم تات
● اهداف بانک تات
تبليغات