با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سرمايه >
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی

با توجه به اینکه ضمانتنامه های ارزی نقش مهمی در تضمین اجرای قراردادها و تسهیل مبادلات ایفا می کنند و معمولا هنگامی که طرفین قرارداد آشنایی و اعتماد کافی به یکدیگر ندارند به منظور اطمینان از اجرای صحیح قرارداد درخواست صدور ضمانتنامه به نفع خود را می نمایند، بانک سرمایه به منظور رفاه و تسهیل امور مشتریان خود اقدام به صدور انواع ضمانتنامه های ارزی می نماید:

  1. ضمانتنامه شرکت در مناقصه Bid Bond / Tender Guarantee
  2. ضمانتنامه حسن انجام کار Good Performance Bond
  3. ضمانتنامه پیش پرداخت Advance Payment Guarantee
  4. ضمانتنامه کسور وجه الضمان Retention Money Guarantee

در عرف بین الملل، متقاضی، ضمانت خواه Applicant یا Principal، بانک تضمین کننده، ضامن Guarantor و ذینفع Beneficiary یاGuaranteed Party نامیده می شوند.


تبليغات