با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat

به طور کلي ضمانت نامه هاي ارزي به دو دسته ضمانتنامه هاي وارداتي و صادراتي تقسيم مي شوند:ضمانت نامه هاي وارداتي


ضمانت نامه هاي وارداتي اعم از ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پيش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پيمانکاران خارجي و درمقابل تضمين متقابل بانکهاي کارگزار به نفع خريداران/ کارفرمايان ايراني صادر مي گردد. در ضمانتنامه هاي وارداتي بيش از هر چيز اعتبار بانک فروشنده و شرايط مندرج در متن تضمين متقابل مورد توجه مي باشد.

جهت اطلاع از اسامي کارگزاران مورد قبول اين بانک همچنين جهت دريافت فرمهاي مورد قبول و اطلاع از شرايط لازم در متن تضمين متقابل با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز با شماره تلفن 8836437 تماس حاصل فرمائيد.ضمانت نامه هاي صادراتي


ضمانتنامه هاي صادراتي از لحاظ موضوع به سه گروه تقسيم مي شوند:

 • ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي.
 • ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا.
 • ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي.
ضمانتنامه هاي مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه هاي شرکت درمناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت و ساير انواع ضمانت نامه ها صادر مي گردد.

ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي:


مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 1. تاييد صلاحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي حاوي سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)
  آدرس : خ شيخ بهايي، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره 24      تلفن 6- 804175
 2. تاييد صلاحيت ديبرخانه شورايعالي صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ايران(درمورد ضمانتنامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) حاوي سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد .
  آدرس: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، مرکز توسعه صادرات ايران، ساختمان اداري    تلفن 21911
 3. تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
 4. ارائه تصوير اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.
 5. تاييديه کميته اعتباري بانک.
 6. ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
 7. تاييديه کميته اعتباري مديريت امور اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزي.
 8. ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.
 9. تامين وثايق به شرح ذيل
   - امه تا معادل ده ميليون دلار: 3 درصد سپرده نقدي و 97 درصد سفته.
   نسبت به مازاد معادل ده ميليون دلار تا پنجاه ميليون دلار: 5 درصد سپرده نقدي و 95 درصد سفته.
 10. نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي تا مبلغ پنجاه ميليون دلار نيم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد مي باشد.
  - درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد (‌معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.
توجه: در صورت عدم ارائه هريک از وثايق فوق، اين بانک از ادامه انجام درخواست متقاضي خودداري خواهد نمود و از اين بابت هيچگونه ادعائي مسموع نخواهد بود.

ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا:


مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 1. تاييد صلاحيت متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرار داد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط.
 2. تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء‌ و مهر مجاز شرکت (‌تاييد امضا نامه ضروري است )
 3. ارائه تصوير اسناد مناقصه (‌ در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) در دو نسخه.
 4. ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
 5. تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک صادرات پس از اخذ مجوز بانک مرکزي
 6. ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه خواهد بود.
 7. ميزان وثايق مطابق با مفاد آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و بر اساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
 8. نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانت نامه هاي صدور کالا، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد در سال خواهد بود.
 9. درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي ) به عهده متقاضي خواهد بود.


ضمانتنامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي:


مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 1. تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).
 2. ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.
 3. ارائه تصوير اسناد مناقصه ( درمورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.
 4. تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانک.
  پس از اخذ مجوز بانک مرکزي
 5. ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
 6. ميزان وثايق مطابق با مفاد آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و براساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.
 7. نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانتنامه هاي مورد اشاره، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد خواهد بود.
 8. درصورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار،‌ تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.
 9. در مورد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و در موارديکه ضمانتخواه و ذينفع ضمانتنامه هر دو ايراني هستند، و اعتبار اسنادي مربوطه توسط بانک ايراني ديگري گشايش شده باشد، صدور ضمانتنامه متقابل الزامي است ليکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقيم پس از اطلاع و هماهنگي با بانک گشايش کننده و پذيرش مسئوليت اقدامات بعدي از سوي کارفرما، بلامانع است.

جهت اخذ اطلاعات بيشتر با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز، مستقر در ساختمان مرکزي تماس حاصل فرمائيد.
در صورت توديع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت نقدي- ارزي ( CASH ) نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان مديريت و يا مرکز توسعه صادرات نمي باشد.


تبليغات