با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tat
داد و ستد، رايج‌ترين پديده زندگي اجتماعي بشر از بامداد تاريخ تا به امروز بوده كه ضــمن حفظ ارزش ذاتي خود پذيراي تغييرات متعدد و متفاوتي در شكل و محتوا بوده است.
آدمي در مسير پر فراز و نشيب زندگي خود، مبادلات اقتصادي متنوعي را آزمود تا به ايجاد پول، ارزش‌گذاري آن، ضرب سكه و چاپ اسكناس و ايجاد مكاني براي مبادله و انتقال آن و ساخت مفهومي به نام بانك و فعاليتي بنام بانكداري رسيد.
بانكداري نيز به مانند تمام پديده‌ها و فرآيندهاي زندگي بشـري در ســـــال‌هاي پاياني قرن بيستم با پذيرش الزامات و قواعد دنياي مجازي و استفاده روزافزون از فناوري‌هاي نوين مركز توجه اقتصاد جهاني قرار گرفت.
با عنايـــت  به پويايي‌هاي كسـ‌‌‌ــب و كار بانكـي جمعــي از  فرزندان ايران زمين ، تصميم به تأسيس و راه‌اندازي بانك تات گرفته‌اند. تات نامي باستاني و ريشه در تاريخ كهن اين مرز و بوم داشته و براي اين جمع مشتاق و مصمم ، بیانگر " تجربه ، اعتماد و توسعه" است.
بانك تات بانكي متــــمایز و متــشكل از نيروهاي برجسته، متفكر و متبحر اســت كه با درك بايســـته‌هاي فضـاي رقـابتي امروز از طـريق طراحي و ارايه خدمات روزآمد، كسـب جايـگاه رقابتي شايسته را در عرصه ملي و فراملي مد نظر دارد.
ما به عنوان مؤسسان هشتمين بانك خصوصي جمهوری اسلامی ایران، توسعه مبـتني بر دانايي و مشتري مداري را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده و براين باوريم كه با توكل به خداوند متعال و به همت كاركنان فرهيخته و مستعد مي‌توان سكه توفيق را به نـام تات در ضرابخانه تاريخ بانكداري ضرب نمود و در شكوفايي اقتــصاد ايــران سهم و نقش شايــسته برعهده گرفت. 

صفحات مرتبط با بانک تات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه و معرفی بانک تات
● مؤسسان بانک تات
● مديرعامل و هيات مديره
● اهداف بانک تات
تبليغات