با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
اعتبارات اسنادي وارداتي ديداري ومدت دار

اعتبارات اسنادي ، نوعي شيوه پرداخت و يکي از خدماتي است که بانک به درخواست خريدار/ متقاضي، به منظور خريد يا سفارش کالا يا خدمات از يک فروشنده/ ذينفع کشور خارجي و يا مناطق آزاد و مناطق ويژه و به نفع وي برقرار مي نمايد. اعتبارات اسنادي مزبور مي تواند به صورت نقد ( ديداري) يا مدت دار ( نسيه) انجام شود.

به منظور روشن شدن حدود، وظايف و مسئوليت هاي طرفين قرارداد و استفاده از مباني حقوقي يکنواخت بين مشتري و بانک، آخرين مجموعه شرايط اتاق بازرگاني بين المللي ( اينکوترمز2000) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي (UCP600) علاوه بر قوانين و مقررات کشور ايران ملاک عمل خواهد بود.
اعتبارات اسنادي معمولاً‌به صورت غير قابل برگشت افتتاح مي گردند.

سرسيد اعتبار اسنادي براي خريد انواع کالا، خدمات و مواد اوليه، بر اساس توافق بين خريدار/ متقاضي و فروشنده/ ذينفع و تابع مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و نمي تواند از 18 ماه تجاوز نمايد و در صورت درخواست هر يک از طرفين اعتبار اسنادي و تائيد طرف مقابل، تمديد مهلت اعتبار اسنادي، پس از پرداخت هزينه هاي مربوط، توسط يکي از طرفين بر اساس توافق به عمل آمده بلامانع مي باشد.

درصد پيش دريافت به منظور گشايش اعتبار اسنادی از خريدار/ متقاضي، به کل مبلغ پروفرما، ميزان اعتبار و وضعيت اعتباري خريدار/ متقاضي با بانک، بستگي داشته و توسط ارکان اعتباري بانک تعيين مي شود.
اين ميزان تابع مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و در حال حاضر حداقل 10% کل مبلغ گشايش اعتبار با توجه به وضعيت اعتباري مشتري تعيين مي گردد و تضمين باقيمانده وجه اعتبار، بر اساس مقررات جاري بانک و در قبال يک يا تلفيقي از تضمين هاي معتبر نظير وثيقه ملکي، مسدود نمودن سپرده مدت دار بانکي به نفع بانک، اوراق مشارکت با تضمين دولت يا بانکهاي دولتي، ضمانت نامه بانکي يا پوشش شرکت هاي معتبر بيمه (‌به هزينه خريدار/ متقاضي)‌و ساير وثائق ( اوراق بهادار) مورد قبول بانک و حداقل به ميزان 120 درصد کل مبلغ گشايش اعتبار اسنادي، پس از کسر مبلغ پيش دريافت، خواهد بود.

پرداخت پيش پرداخت به فروشنده/ ذينفع ( طبق قرارداد و يا شرايط پروفرما) حداکثر به ميزان مجاز طبق مقررات علاوه بر مبلغ پيش دريافت در هنگام گشايش اعتبار از خريدار/ متقاضي در مقابل دريافت ضمانت نامه معتبر بانکي ميسرمی باشد.
ميزان کارمزد ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي، براي 3 ماه اول 2 در هزار مبلغ گشايش اعتبار و به ازاء هر ماه اضافه مبلغ نيم در هزار مبلغ گشايش اعتبار مي باشد.
هزينه هاي مربوط به پست، تمبر مالياتي و سوئيفت به عهده خريدار/ متقاضي مي باشد.مراحل مختلف اقدامات اجرايي براي گشايش اعتبار اسنادي


خريدار/ متقاضي با مراجعه به يکي از شعب ارزي بانک، فرم هاي مورد نياز جهت گشايش اعتبار اسنادي ، شامل فرم تقاضاي گشايش اعتبار ( نمونه 508) و فرم مربوط به پذيرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز را دريافت مي نمايد.
خريدار/ متقاضي ضمن مطالعه مفاد فرم گشايش اعتبار و تکميل فرم تقاضاي گشايش اعتبار و با مهر و امضاء مجاز، به همراه پروفرماي صادر شده توسط فروشنده/ ذينفع و بيمه نامه صادره از شرکت هاي معتبر بيمه ايراني و فرم ثبت سفارش تکميل شده که به تاييد وزارت بازرگاني رسيده و مجوز هاي ورود کالا و کارت بازرگاني معتبر به شعبه ارزي بانک صادرات ايران تحويل مي نمايد.
مدارک تکميل و ارائه شده توسط خريدار/ متقاضي، توسط شعبه، با اطلاعات مندرج در پروفرماي صادر شده توسط فروشنده/ ذينفع و ساير مدارک و منابع اطلاعاتي ذيربط نظير قوانين اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP600 ) و بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مقررات جاري بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال مي گردد.

بانک با توجه به مبلغ پرفورما، مدت اعتبار و نوع کالا يا خدمات و ساير موارد مرتبط، ميزان پيش دريافت را با توجه به وضعيت مشتري و تائيد ارکان اعتباري، تعيين نموده و خريدار/ متقاضي حسب اعلام بانک، مبلغ تعيين شده را به حساب بانک واريز مي نمايد. بانک با توجه به شرايط اعتبار، نوع کالا يا خدمات،‌ميزان پيش دريافت و ساير موارد مرتبط، ميزان و نوع تضمين هاي مربوط به باقيمانده وجه اعتبار را تعيين نموده و خريدار/ متقاضي نسبت به تامين تضمين/تضمين هاي تعيين شده اقدام مي نمايد.
اعتبار اسنادي، با توجه به اطلاعات تکميل شده در فرم تقاضاي گشايش اعتبار و پروفرماي فروشنده/ ذينفع و به نفع وي گشايش شده و به وسيله سوئيفت از طريق بانک کارگزار به فروشنده/ ذينفع ابلاغ مي گردد.
اعلاميه قبولي فروشنده/ ذينفع مبني بر پذيرش اعتبار ابلاغ شده به وي و شرايط مندرج در آن، از طريق بانک کارگزار به وسيله سوئيفت به بانک و نهايتاً به خريدار/ متقاضي تحويل مي گردد.

افزايش يا کاهش مبلغ اعتبار، تمديد مهلت اعتبار و هر گونه تغيير در شرايط آن و يا ابطال آن قبل از سررسيد منوط به ارائه توافق کتبي بين خريدار / متقاضي و فروشنده/ ذينفع مي باشد و بانک طبق مقررات جاري و پس از دريافت هزينه هاي مربوط اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

اسناد مورد معامله، که با ارائه آن توسط فروشنده/ ذينفع، بانک کارگزار، مجاز به بررسي جهت پرداخت بخشي يا تمام مبلغ اعتبار، بر اساس شرايط اعتبار به وي مي باشد، معمولاً به شرح زير است.

  • سياهه صادره توسط فروشنده/ ذينفع
  • بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بسته بندي کالا يا صورت وضعيت/وضعيت هاي انجام خدمات (‌در صورتي که اعتبار اسنادي، خدماتي باشد)
  • گواهي بازرسي کالا
  • گواهي بازرسي فني (‌در صورت درخواست خريدار/ متقاضي)
  • گواهي نامه مبداء ساخت کالا ( که به تائيد اتاق بازرگاني محل فروشنده/ ذينفع رسيده باشد)


بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع، پس از دريافت اسناد مورد معامله طبق شرايط اعتبار و کنترل و تائيد آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوط به سياهه، به فروشنده/ ذينفع مطابق با شرايط اعتبار مي باشد بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع پس از پرداخت مبالغ سياهه، اسناد معامله شده را به ضميمه فرم شرح اسناد، از طريق پست سريع به اين بانک ارسال مي نمايد.
هم زمان با پرداخت مبلغ سياهه توسط بانک کارگزار به فروشنده/ ذينفع و اعلام آن به بانک، بانک از خريدار/ متقاضي مي خواهد که باقيمانده وجه اعتبار ( وجه سياهه) را بلافاصله به حساب بانک واريز نمايد.
در صورت تاخير خريدار/متقاضي در تامين باقيمانده وجه اعتبار (وجه سياهه)، اخذ سود و کارمزد از خريدار/ متقاضي، از تاريخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع ( توسط بانک) تا هنگام تسويه حساب و تحويل اسناد مربوط به خريدار/ متقاضي محاسبه و دريافت خواهد گرديد.در صورتي که اعتبار اسنادي ديداري باشد. ظهر نويسي و تحويل اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار/ متقاضي، منوط به تسويه حساب کامل خريدار/ متقاضي با بانک مي باشد.خريدار/ متقاضي موظف است، حداکثر ظرف مدت 10روز پس از اعلام بانک مبني بر وصول اسناد معامله شده، نسبت به پرداخت باقيمانده وجه اعتبار اسنادي ديداري به بانک اقدام نمايد، در غير اين صورت بانک مطابق با مقررات جاري اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.درصورتي که اعتبار اسنادي مدت دار باشد ظهرنويسي و تسليم اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار متقاضي منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک مي باشدومتقاضی پس از دريافت اسناد حمل از بانک نسبت به ترخيص کالا از گمرک اقدام نموده ودر سررسيد مقرر (يک سال بعد) نسبت به تسويه حساب با بانک اقدام می نمايد.خريدار/ متقاضي موظف است حسب مقررات جاري، ظرف مدت حداکثر تا شش ماه، از تاريخ اعلام بانک کالاي خريداري شده را از گمرک ترخيص و پروانه سبز گمرکي مبني بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارائه و تضمين هاي ارائه شده خود را از بانک مسترد نمايد.توجه:

در صورت درخواست متقاضي/ خريدار جهت استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري کوتاه/ ميان و بلند مدت ريفاينانس و فاينانس و يا استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و يا منابع بانک و يا بانک توسعه اسلامي علاوه بر رعايت شرايط اعتبارات اسنادي فوق طي مراحل مندرج در راهنمای تسهيلات ذيربط الزامي است.


تبليغات