با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
حسابهاي سرمايه گذاري مدت دار ارزي

مدارک مورد نياز براي افتتاح سپرده ارزي:


 • افتتاح اين حساب براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ( غيردولتي ) منفرداً و مشترکاً در صورتيکه منع قانوني نداشته باشند امکانپذير است.
 • چنانچه سپرده گذار نزد شعبه مورد نظر حساب نداشته باشد مي بايست نسبت به تکميل برگ قرارداد سپرده و ارائه درخواست سپرده گذاري اقدام و با اصل شناسنامه عکسدار و تصوير آن حضوراً (‌در صورتيکه سپرده مشترک باشد حضور شرکاء و شناسنامه آنها) به شعبه مراجعه نمايد.
  در صورتيکه سپرده گذار حساب ديگري در شعبه مورد نظر داشته باشد، جهت افتتاح حساب فقط نياز به تکميل برگ سپرده و ارائه درخواست سپرده گذار مي باشد.


شرايط مورد نياز براي افتتاح سپرده ارزي :


سپرده هاي ارزي مدتدار با حداقل 1000 دلار يا معادل آن به ارزهاي معتبر ديگر قابل افتتاح مي باشد.اين سپرده ها براي دوره هاي يک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه و يکساله افتتاح مي گردد و در صورت تمايل سپرده گذار، قابل تمديد خواهد بود.

نحوه احتساب سود سپرده ارزي:


سود انواع سپرده ها،‌بر اساس نرخ لايبور به علاوه مارجين مشخص (با توجه به مدت سپرده) محاسبه مي شود نرخ لايبور روز سپرده گذاري، مبناي محاسبه نرخ سود سپرده قرار مي گيرد و در صورتيکه سپرده قابل تمديد باشد نرخ اولين روز دوره تمديد مبناي محاسبه نرخ سود دوره جديد قرار خواهد گرفت. چنانچه سپرده صرف نظر از مدت سپرده گذاري پس از يک ماه باطل گردد محاسبه سود متناسب با مدتي که سپرده نزد بانک بوده بر اساس نرخ لايبور محاسبه و به سپرده گذار پرداخت مي گردد.

ويژگي هاي سپرده هاي سرمايه گذاري ارزي:


 • سپرده هاي ارزي بانک صادرات ايران به صورت قراردادي است که بين بانک و سپرده گذار منعقد مي شود. اين نوع سپرده ثابت و غيرفعال است بدين معنا که افزودن به مبلغ يا کاستن از آن قبل از سررسيد موجب ابطال سپرده مي گردد.
 • واريز وجه حواله ارزي يا انتقال وجه از حسابهاي ديگر بانک به اين نوع سپرده غير ممکن است.
 • در صورتي که سپرده گذار تمايل داشته باشد مي تواند کل مبلغ سپرده را قبل از سررسيد به صورت يک جا حواله نموده و يا نقداً به صورت اسکناس دريافت نمايد.
 • سود سپرده هاي ارزي متناسب با بازدهي بکارگيري اين منابع به صورت ارزي يا ريالي به شرح زير خواهد بود.
  • قابل واريز به اصل سپرده در سررسيد به ارز
  • واريز در سررسيد به حساب معرفي شده در قرارداد ( حساب سپرده گذار يا شخص ثالث)
  • قابل پرداخت به صورت نقدي در سررسيد به سپرده گذار.
  • قابل محاسبه به نرخ روز و پرداخت معادل ريالي آن به حساب سپرده گذار
 • براي ابطال سپرده، ارائه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبي ابطال سپرده و کارت شناسايي معتبر الزامي است.


تسهيلات جانبي سپرده هاي ارزي:سپرده گذاران مي توانند قرارداد سپرده خود را به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات بانکي و يا ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي و يا گشايش اعتبارات اسنادي در اختيار بانک قرار دهند و در حاليکه سود سپرده خود را دريافت مي کنند وثيقه لازم را نيز تامين کرده اند.

تبليغات