با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat

درراستاي نيل به اهداف برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و در جهت تحقق تبصره 29 قانون بودجه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف به اخذ منابع مالي خارجي فاينانس گرديد و بانک صادرات ايران نيز به عنوان بانک عامل در قراردادهاي فاينانس قادربه استفاده از اين گونه خطوط اعتباري گرديد .
بانک هاي دهنده تسهيلات فاينانس پيشنهاد خود را جهت اعطاي تسهيلات خريدار به بانک هاي تجاري ايران در قبال ضمانت نامه صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نموده و زمينه استفاده از اين گونه تسهيلات پس از امضاء قرارداد عمومي فيمابين بانک دهنده تسهيلات و بانک هاي ايراني با امضاء قراردادهاي فرعي ( INDIVIDUAL CREDIT AGREEMENT )‌براي هر يک از معاملات و طرف ها فراهم مي گردد.واجدين شرايط استفاده از تسهيلات


 • اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خريدار کالا و تجهيزات، ماشين آلات خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني
 • وزارت خانه ها، سازمان ها و شرکت هاي دولتي متقاضي واردات کالا تجهيزات، ماشين آلات، خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني


دوره استفاده از تسهيلات


مدت اين دوره معمولاً بين 1 تا 3 سال است که طي آن فروشنده نسبت به تهيه و ارسال کالاي مورد نظر اقدام و بانک کارگزار هم زمان با معامله اسناد و حمل کالا 15% از مبلغ اسناد را از بانک صادرات و 85% از مبلغ اسناد را از بانک تسهيلات دهنده مطالبه و به فروشنده پرداخت مي نمايد.
بنا به قراردادهاي منعقده معمولاً 15% سهم پرداختي نقدي خريدار در دو مرحله پرداخت مي گردد که مرحله اول آن به هنگام گشايش اعتبار و در قالب پيش پرداخت اوليه و در مقابل ضمانت نامه صادره از سوي فروشنده و مرحله دوم آن هم زمان با معامله اسناد صورت مي پذيرد.دوره باز پرداخت تسهيلات


مدت اين دوره بين 5 تا 15 سال در مورد طرح هاي مختلف متغير است.
در اين دوره استفاده کننده از تسهيلات موظف است در مقاطع معين (شش ماهه)‌نسبت به پرداخت اصل و سود قسط تسهيلات دريافتي اقدام نمايد. پرداخت ميزان تعيين شده ميان پرداخت (نقدي) بعد از معامله هرپارت از اسناد خواهد بود.دوره تنفس


اين دوره از 1 الي 5/1 سال پس از قرارداد فرعي شروع شده و معمولاً بين 1 الي 3 سال به طول مي انجامد در اين مدت بازپرداختي صورت نمي گيرد.کارمزد تعهد استفاده از تسهيلات


اين کارمزد از زمان امضاء قرارداد و يا تاريخ گشايش اعتبار اسنادي تا زمان اولين استفاده از تسهيلات معين شده در قرارداد محاسبه مي گردد و در هر مرحله استفاده از تسهيلات براي مانده استفاده نشده تسهيلات اين کارمزد به صورت دوره هاي شش ماهه محاسبه و دريافت مي گردد.سود تسهيلات


از تاريخ پرداخت تسهيلات به فروشنده تا زمان بازپرداخت برمبناي نرخ توافق شده مي باشد.
نرخ مذکور معمولاً نرخ LIBOR دو روز کاري قبل از شروع دوره بازپرداخت به علاوه حاشيه سودي که در قرارداد به امضاء‌ رسيده مي باشد (5/1 تا 2 درصد ) و در دوره بازپرداخت به بانک تامين مالي کننده به ارز پرداخت خواهد شد.مراحل انجام کار


 1. مراجعه متقاضي به وزارتخانه ذيربط جهت صدور مجوز استفاده از تسهيلات فاينانس
 2. کسب نظر بانک معرفي شده مبني بر قبول عامليت طرح توسط وزارت خانه فوق الذکر
 3. ارسال درخواست متقاضي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از اخذ موافقت بانک عامل توسط وزارت خانه ذيربط
 4. صدور مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام شرايط استفاده از تسهيلات
 5. صدور مجوز اداره تامين اعتبارات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام خط اعتباري قابل استفاده
 6. متقاضي پس از وصول مجوزهاي فوق توسط بانک، درخواست خود را از طريق شعب ارزي بانک به ارکان اعتباري جهت اخذ مصوبه ارسال مي نمايد.
 7. واحدهاي ذيربط ارکان اعتباري نسبت به بررسي طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي اقدام و در صورت تاييد مراتب را جهت اخذ مصوبه به رکن مربوطه ارجاع و مصوبه ارکان اعتباري را جهت اجراء به سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط ارسال مي نمايند.
 8. سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط پس از دريافت مصوبه نسبت به اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاءقرارداد با متقاضي اقدام مي نمايدکه معمولاً شامل :
  • طرح و محل اجراي طرح با کليه مستحدثات، تاسيسات و ماشين آلات.
  • در مورد طرحهاي دولتي تائيد وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
  • هر نوع تضمين قابل قبول براي بانک.
 9. شعبه ارزي پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل گشايش اعتبار را از اداره کل ارز دريافت و اقدامات ذيل را صورت مي دهد.
  • دريافت هم ارز ريالي به هنگام گشايش اعتبار شامل:
    - پيش پرداخت به فروشنده که به طور معمول 5% مبلغ قرارداد تجاري بوده و صرفاً پس از دريافت ضمانت نامه صادره قابل پرداخت مي باشد.
    - ميان پرداخت که به طور معمول 10% مبلغ قرارداد تجاري بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به نسبت قابل پرداخت مي باشد
    - کارمزد گشايش اعتبار ، هزينه هاي پست و سوئيفت و تمبر و ...... طبق تعرفه خدمات ارزي بانک .
  • دريافت مدارک مورد نياز گشايش اعتبار .
  • رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و الزامات قانون بودجه سنواتي .
  • رعايت دستورالعمهاي صادره در خصوص کسورات قانوني ( ماليات و بيمه ).
  • افتتاح اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال ( NON OPERATIVE ) .
  • دريافت ضمانت نامه حسن انجام کار و يا پيش پرداخت حسب مورد به ميزان 10% مبلغ قرارداد تجاري .
  • پادار ( OPERATIVE) نمودن اعتبار اسنادي.
  • درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضي و 85% نيز توسط بانک تامين مالي کننده تامين و پرداخت مي گردد.
  • پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسيد هاي مقرر طبق قرارداد منقعده توسط متقاضي.

تبليغات