با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
تسهيلات ارزي کوتاه مدت ريفاينانس

بانک صادرات ايران با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانک هاي خارجي اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباري ريفاينانس مي نمايد با عنايت به اينکه نرخ سود اين گونه تسهيلات نسبت به سود تسهيلات ريالي بسيار کم مي باشد کمک موثري براي واردکنندگان جهت کاهش هزينه هاي تمام شده کالا خواهد بود.مورد مصرف تسهيلات


 • شرکت هاي توليدي جهت واردات مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و ماشين آلات خطوط توليدي.
 • وارد کنندگان تجاري جهت واردات و خريد کالا هاي مصرفي.
 • شرکت ها و سازمان هاي وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي نيز که به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا ذيحساب دستگاه ذيربط، صرف نظر از اينکه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند چنانچه از منابع بودجه عمومي کشور به طور کلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمي نمايند مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود.

در صورت استفاده از منابع بودجه عمومي دولت مشمول مقررات مربوطه و پرداخت صد در صد هم ارز ريالي اعتبار اسنادي به بانک هنگام گشايش اعتبار مي گردند.مبلغ تسهيلات


سقف استفاده هر متقاضي از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، سقف جمعي و فردي ابلاغي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.مدت استفاده از تسهيلات و باز پرداخت


 • مدت استفاده از تسهيلات کوتاه مدت حداکثر يک سال از زمان معامله اسناد مي باشد.
 • تسهيلات ريفاينانس به صورت ( سه، شش، ونه ماهه) نيز قابل استفاده خواهد بود.مشروط به اينکه خط اعتباري خاص با شرايط زماني زير يکسال در بانک صادرات وجود داشته باشد.
 • حداقل مبلغ اعتبارات اسنادي جهت استفاده از خطوط ريفاينانس در حال حاضر يکصدهزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها مي باشد.


نحوه تامين هم ارز ريالي


 • حداقل پنج درصد هم ارز ريالي اصل و فرع اعتبار اسنادي گشايش يافته به صورت ريفاينانس تحت عنوان پيش دريافت در زمان گشايش اعتبار اسنادي از متقاضي اخذ مي گردد.
 • حداقل پنج درصد هم ارز ريالي اصل و فرع اعتبار اسنادي به هنگام معامله اسناد از متقاضي اخذ مي گردد.
 • حداکثر نود درصد هم ارز ريالي اصل و فرع اعتبار اسنادي ريفاينانس نيز در زمان باز پرداخت اصل و سود در سررسيد پرداخت به کارگزار، از متقاضي اخذ مي گردد.


تضمين تسهيلات


 1. وثيقه ملکي سهل البيع
 2. سفته مديران شرکت
 3. سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و شرکت هاي خارج از بورس به تشخيص بانک
 4. اسناد قابل وصول به تشخيص بانک


کارمزد و سود تسهيلات


 • هزينه استفاده از تسهيلات ريفاينانس با توجه به مدت آن بين 25/1 تا 2 درصد بالاي نرخ بين المللي لايبور بوده که هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده مي بايست توسط متقاضي تامين و پرداخت گردد.
 • ساير کارمزدها از قبيل کارمزد گشايش، معامله اسناد، هزينه تعهد و هزينه مديريت طبق تعرفه و قرارداد فيمابين اين بانک و فاينانسر بر اساس مقررات روز با توجه به ريسک اعتباري و خدمات ارائه شده از متقاضي اخذ مي گردد.

نحوه مصرف


از طريق گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده يا سازنده ماشين آلات، مواد اوليه و يا ارائه کننده خدمات ‌در ارتباط با خدمات فني و مهندسي، برداشت به صورت نقدي نيز در مقابل تعهد ارائه اسناد در خصوص خدمات فني و مهندسي ميسر است.مراحل انجام کار


 • ارائه تقاضاي مشتري مبني بر استفاده از خطوط اعتباري ريفاينانس به شعبه.
 • هماهنگي شعبه با اداره کل ارز مبني بر وجود خط اعتباري در کشور مبداء کالاو يا فروشنده کالا ( حسب مورد).
 • اخذ مصوبه ارکان اعتباری و اطلاع به مشتري در مورد نوع و ميزان وثايق درخواستي.
 • دريافت دستورالعمل گشايش اعتبار اسنادي که در آن خط اعتباري مربوط مشخص گرديده به همراه گواهي هاي ثبت اطلاعات آماري صادره .
 • اخذ وثايق کافي و وصول کارمزدها از متقاضي تسهيلات.
 • اخذ تعهد از متقاضي مبني بر پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز به ميزان صددرصد وجه اعتبار و هزينه هاي جانبي آن در سررسيد بازپرداخت.


توجه

کليه مقررات مندرج در بروشور اعتبارات اسنادي واردات کالا در هنگام گشايش اعتبار از محل منابع بانک علاوه بر موارد خاص رعايت مي گردد.


تبليغات