با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتي

شعب ارزي بانک صادرات ايران آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانکهاي کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين) تنزيل نموده نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمايند. تنزيل اسناد به دو صورت "با حق رجوع به فروشنده " و " بدون حق رجوع به فروشنده" با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد خريد دين صورت مي پذيرد.شرايط عمومي:


 1. اعتبار اسنادي صادراتي مي بايست از نوع اعتبار غير قابل برگشت باشد.
 2. ذينفع (‌صادرکننده) جزوه مشتريان خوش نام و اعتباري شعب اين بانک باشد.
 3. بانک گشاينده اعتبار اسنادي مورد قبول اين بانک و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
 4. متقاضي داراي شرايط عمومي صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.
 5. متقاضي فاقد بدهي سررسيد گذشته و معوق باشد.


شرايط اختصاصي:


 1. اسناد حمل اعتبار اسنادي صادراتي و يا بروات اسنادي وصولي معامله گرديده و مورد قبول بانک گشاينده اعتبار قرار گرفته باشد.
 2. تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسيد مقرر توسط بانک گشاينده ويا تاييد کننده صادر گرديده باشد.
 3. درخصوص اعتباراتي که حمل به دفعات آن مجاز مي باشد انعقاد قرارداد و تنزيل اسناد پس از ارسال کل کالا صورت خواهد پذيرفت.
 4. نرخ سود تسهيلات اعطايي حداقل 5/3 درصد بالاي نرخ لايبور مي باشد.


مراحل اجرا:


 1. درخواست متقاضي از شعبه جهت تنزيل اسناد اعتبار مدت دار صادراتي و يا برات اسنادي که مبلغ آن در سررسيد معين به شعبه ارزي بانک پرداخت مي گردد.
 2. کنترل و اطمينان از معامله اسناد و پذيرش بدهي توسط خريداران خارجي و يا بانکهاي کارگزار توسط شعب ارزي.
 3. ارجاع درخواست متقاضي به ارکان اعتباري و اخذ مصوبه تسهيلاتي
 4. تکميل فرم تعهدنامه خريد دين توسط متقاضي
 5. پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهيلات به

تبليغات