با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Maskan

بانك مسكن در چارچوب مقررات بين المللي و همچنين ضوابط و مقررات  تدوين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمادگي صدور ضمانتنامه هاي ارزي را دارد .

انواع ضمانتنامه هايي كه در بانك مسكن صادر مي شود به شرح ذيل مي باشد :

1- ضمانتنامه شركت در مناقصه/ مزايده                                  Tender Guarantee /  Bid Bond  

2- ضمانتنامه حسن انجام كار                                                   Good Performance Bond

3- ضمانتنامه پيش پرداخت                                                 Advance Payment Guarantee

4- ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان                                

صفحات مرتبط با بانک مسکن در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● اعتبارات اسنادي
● حسابهاي ارزي
تبليغات