با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tat
● مديريت بهينه منابع مالي سهامداران وسپرده گذاران و ارتقاء توان مالي و رقابتي آنها در بازار پول
● ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري و كسب بازدهي مناسب
● شناسايي منابع مالي و فرصت‌هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي و بهره گيري از آنها در انتخاب و طراحي ابزارهاي مالي مناسب به منظور جذب منابع سرمايه اي از سپرده گذاران و توسعه سرمايه گذاري مشتريان بانك
● ارائه خدمات مشاوره‌اي مالی در زمينه مديريت نقدینگی و پرتفوي سهام شركت‌ها


صفحات مرتبط با بانک تات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه و معرفی بانک تات
● مؤسسان بانک تات
● مديرعامل و هيات مديره
● معنی و مفهوم تات
تبليغات