با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Mellat

ضمانتنامه هاى ارزى :

تعریف ضمانتنامه (Letter of Guarantee )

” ضمانتنامه بانکی، تعهدی کتبی و غیرقابل برگشت‏،‌ جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع ضمانتنامه می باشد، درصورتی که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذینفع،‌ قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.“

انواع ضمانتنامه از لحاظ ماهیت
وارداتی
صادراتی

1. وارداتی:
به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی بعنوان وثیقه (Collateral) به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی به ارز یا ریال صادر می شوند.

نکته:
جهت اطلاع از اسامی بانکهای موردقبول بانک و همچنین جهت دریافت فرمهای استاندارد بانک و اطلاع از شرایط لازم در متن ضمانتنامه متقابل با اداره ضمانتنامه های ارزی در اداره کل عملیات ارزی تماس حاصل فرمایید.

2-صادراتی:
به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانکهای داخلی بعنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می شوند.

ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:
الف- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
ب- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور کالا
ج- ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی
ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانتنامه صادر می گردد.

توجه:
صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصه نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

خدمات اداره ضمانتنامه های ارزی
خدمات این اداره در زمینه صدور انواع ضمانتنامه های وارداتی شامل:
•حسن انجام کار ______________ Good Performance Guarantee
•پیش پرداخت ________________ Advance Payment Guarantee
•شرکت در مناقصه ___________________ ‏‏Tender/Bid Bond
•کسور وجه الضمان ___________________ Retention Bond
•گمرکی _________________ Temporary Import Guarantee


ضمناَ کادر متخصص این اداره آماده ارائه خدمات مشروحه ذیل می باشد:
1. صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
2. صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز پیمانکاران‏،‌ مشاوران و سازندگان داخلی که اجراء کننده تمام و یا بخشی از پروژه های بین المللی در داخل کشور می باشند.
3. صدور ضمانتنامه های موردنیاز صادرکنندگان ایرانی جهت صدور کالا.
|4. صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی در قالب انواع قرارداد از جمله:
• Import Trade Financing Operation(ITFO)
•Murabaha
•SUKUK
• (Export Finance Scheme (EFS

الف) ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
گواهی تائید صلاحیت ضمانتخواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (حاوی سقف ضمانتنامه و ...)
اخذ مصوبه شماره 59339/ت 27213/ک مورخ 23/10/1382 هیئت محترم وزیران از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (حاوی سقف ضمانتامه و مبلغ کل قرارداد)
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضاء نامه ضروری است.) جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (درمورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.

تائیدیه کمیته اعتباری بانک
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.

تامین وثایق به شرح ذیل:
• میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و براساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
•نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه های خدمات فنی و مهندسی تا مبلغ پنجاه میلیون دلار
نیم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد و عهـده متقاضی ضمانتنامه می باشد.

ب ) ضمانتنامه های صادراتی موضوع کالا

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
تائید صلاحیت متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط (حاوی سقف ضمانتنامه و ...)
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است).
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد، یا اعتبار اسنادی و یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.
تائیدیه کمیته اعتباری بانک.
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد،
ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیبی از وثایق و عهده متقاضی ضمانتنامه می باشد.

ج-ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توجه : صدور انواع ضمانت نامه ها در این قالب تا مبلغ دویست هزار دلار نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است ). جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه.
تائیدیه کمیته اعتباری بانک.


پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :
-ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
-میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و براساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
-نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانتنامه های مورداشاره براساس نوع و ترکیبی از وثیقه و عهده متقاضی ضمانتنامه خواهد بود.
درصورت تودیع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت ارز یا معادل ریالی آن به نرخ روز نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت و کمیته اعتباری بانک نمی باشد.
جهت اخذ اطلاعات بیشتر با اداره ضمانتنامه های ارزی- اداره کل عملیات ارزی مستقر در ساختمان مرکزی فرصت تماس حاصل فرمایید.
نکته1: بانکها مجاز به صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هرنوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات، منابع مالی و بانکهای خارجی ”بجز مواردی که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، نمی باشند.“
نکته2: صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی صرفاَ درصورت توثیق 100% عین وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
نکته3: قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تامین می گردد و همچنین ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکهای ایرانی، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی بلامانع میباشد.

تلفنهای اداره کل عملیات ارزی- اداره ضمانتنامه های ارزی

مدیریت 82962020
اداره ضمانتنامه های ارزی 82962523 82962328 82962521
فاکس 82962704 82962718 82962504
SWIFT BKMTIRTHLGD
تلکس 212483msfxir
آدرس تهران- خیابان آیت ا... طالقانی- نبش خیابان فرصت- شماره 327

تبليغات