با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Mellat

شرایط و ضوابط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه به منظور حمایت و تأمین مـــالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهیــلاتی که از مازاد درامد حاصل از فروش نفت خام تأمین می گردد د ر چارچوب عقود و قوانین بانکداری اسلامی و آئین‌نامه‌های مصوب هیات امناء حساب ذخیره ارزی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دیداری براساس مقررات وا رد ات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌گردد.

اشخاص مجاز
اشخاص حقیقی و همچنین شرکت‌هایی که اکثریت سرمایه سهامی آنها متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی است.

بخش‌های مجاز
صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و صدور خدمات فنی و مهند سی و خدمات (از جمله گرد شگری) و فناوری اطلاعات.

فعالیت‌های قابل قبول
1 -‌کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری د ر طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معد نی، کشاورزی، حمل و نقل، خد مات (از جمله گردشگری) و صدور خدمات فنی- مهندسی بخش‌های خصوصی و یا تعاونی.
2 - سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین‌آلات،د انش فنی و پرد اخت هزینه‌های نصب و راه‌اندازی مربوط به طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی،معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات و خد مات فنی- مهندسی.
3 - سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود از جمله ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات .
4 - طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزآور و درامدزا در بخش خدمات (هتل‌سازی) و حمل و نقل (توسعه و تغییر و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی) توضیح: در کلیه موارد فوق، سرمایه‌گذاری د ر طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از اولویت برخوردار خواهد بود.
5 - سرمایه گذاری طرحهای کشاورزی با هدف توسعه صادرات
6 – صدور ضمانت‌نامه برای شرکتهای ایرانی برنده د ر مناقصه‌های بین المللی
7 - طرحهای سرمایه گذاری مشترک که د ر چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تصویب برسند.
8 - اعطای تسهیلات د ر قالب اعتبار فروشنده(Supplier`s Credit) به صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی.

نرخ سود تسهیلات ارزی
1 - بطور عام نرخ بین بانکیLibor شش ماهه به اضافه 2 واحد درصد یا (CIRR) به اضافه 2 واحد درصد در سال خواهد بود.
2 - نرخ سود طرحهای استانها و مناطق کمتر توسعه یافته، 3 واحددرصد.
3 - نرخ سود تسهیلات دارای شرایط ترجیحی شامل صنایع کشتی سازی (ساخت شناورهای 140 تا 2000 تنی بنفع سازند گان د اخلی) ، بازسازی صنایع نساجی و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور ( هوائی، ریلی،جاده ای و دریایی) 3 واحد د رصد.

مدت تسهیلات
1 –حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح، از 8 سال تجاوز نخواهد کرد که تا 3 سال آن دوره مشارکت مدنی (سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی) و 5 سال بقیه دوران بهره برداری (بازپرداخت) خواهد بود.
2 - مجموع دوره برای مناطق کمتر توسعه یافته و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تا 10 سال مجاز است.
3 - دوره استفاد ه از تسهیلات ترجیحی بخش نساجی،حد اکثر 3 سال ، دوره مهلت،حد اکثر یکسال و د وره بازپرد اخت ، حداکثر 4سال بعد از خاتمه مهلت خواهد بود.
4 – حداکثردوره تامین مالی تسهیلات دارای شرایط ترجیحی صنایع کشتی سازی بنفع سازند گان د اخلی ، 12سال خواهد بود.

انواع وثائق هریک از د ارایی ها و ابزارهای زیر به تشخیص بانک بعنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد:
1 - زمین
2 - ماشین آلات و تجهیزات
3 - سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4 - سهام شرکتهای خارج از بورس
5 - تضمین بانکی و اعتبارات اسنادی معتبر بانکهای خارجی به نفع متقاضی ایرانی
6 - اسناد قابل وصول
7 – سفته مدیران شرکتها
8 - پروانه بهره برداری از معدن
9 - صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاههای اجرایی دولتی به متقاضی همراه تاییدیه ذینفع مبنی بر انتقال منابع متضمنه به بانک
10 - اوراق مشارکت خصوصی
11 - هر نوع تضمین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد

دوران بازپرداخت
1 - بازپرد اخت تسهیلات استفاد ه شد ه به اقساط شش ماهه خواهد بود.
2 - پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارد اد مشارکت مد نی نسبت به ماند ه استفاد ه نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد به میزان 125/0 د رصد د ر سال تعلق خواهد گرفت.
3 - سود تسهیلات اعطایی د ر پایان هر شش ماه نسبت به ماند ه استفاد ه شد ه از تسهیلات محاسبه و به حساب تعهد تسهیلات گیرند ه منظور خواهد شد.

حدود اختیارات بانکهای عامل ، کارگروه تخصصی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی
1 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر بانکهای عامل با هزینه ارزی کمتر از 30 میلیون د لار
2 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر کارگروه تخصصی با هزینه ارزی بین 30 میلیون تا 50 میلیون د لار
3 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر هیات امنای حساب ذخیره ارزی با هزینه ارزی بیش از 50 میلیون دلار خواهد بود.

مراحل اجرائی اعطای تسهیلات به مشتری در شعب ارزی، مدیریت شعب مربوطه، اداره کل اعتبارات، دفتر هیأت مدیره از محل حساب ذخیره ارزی
1 - مراجعه مشتری به شعبه و ارائه تقاضانامه خود مبنی بر دریافت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
2 - ارائه تقاضانامه مشتری به همراه نوع وثایق تسهیلات به واحد کارشناسی مدیریت شعب مربوطه
3 - موافقت مد یریت شعب و ارائه مراتب به اداره کل اعتبارات
4 - تهیه گزارش کارشناسی از سوی اداره کل اعتبارات پس از اخذ تائیدیه قیمت و نوع ماشین آلات موضوع پروفرم / پروفرمهای ارائه شده ، از شرکتهای بازرسی کننده مجاز و یا گمرکات کشور
5 - اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط توسط مشتریان
6 - صدور مصوبه هیات مد یره محترم بانک
7 - صدور اعلامیه مسد ودی ارز توسط واحد کارشناسی تامین ارز طرحها-اداره کل خارجه
8 - انعقاد قرارد اد مشارکت مدنی فی‌ مابین مشتری و شعبه
9 - تهیه اوراق ثبت سفارش بازرگانی و ارائه آن به اداره عملیات ارزی جهت ممهور شدن به مهر تخصیص ارز از محل حساب ذخیره ارزی
10 -گشایش اعتبار اسنادی


تبليغات