با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملي >
تسهيلات از محل منابع بانك
 تسهلات ارزي از محل منابع بانك

به منظور كمك به توسعه اقتصادي، گسترش صادرات و ايجاد اشتغال تسهيلات مزبور با دوره يكساله ( براي خريد مواد اوليه . مصرفي و هزينه هاي مربوط به صدور خدمات ) و چهارساله ( براي خريد ماشين آلات توليدي و خدمات مربوطه يا تكميل طرحهاي نيمه تمام) تا سقف پانصد هزار دلار براي اشخاص حقيقي و پنج ميليون دلار براي اشخاص حقوقي اعم از خصوصي و دولتي اعطا مي شود.

تبليغات