با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Keshavarzi
عمليات بانکداري بين المللي
عمده فعاليتهاي ارزي بانک کشاورزي را مي توان به شرح زير بيان کرد

افتتاح حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، جاري و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

 • افتتاح حساب قرض الحسنةپس انداز ارزي براساس درخواست متقاضي با حداقل موجودي 100 دلاريامعادل آن به سايرارزها .
 • افتتاح حساب قرض الحسنةجاري ارزي براساس درخواست متقاضي با شرايط زير:
  •  براي اشخاص حقيقي فاقدکارت بازرگاني باحداقل موجودي 10000 دلار يامعادل آن به سايرارزها .
  • براي اشخاص حقيقي داراي کارت بازرگاني باحداقل موجودي 1000 دلار يامعادل آن به سايرارزها .
  • براي اشخاص حقوقي داراي کارت بازرگاني باحداقل موجودي 1000 دلار يامعادل آن به سايرارزها .
  • براي اشخاص حقوقي فاقدکارت بازرگاني باحداقل موجودي 5000 دلار يامعادل آن به سايرارزها .
 • افتتاح حساب سپردة كوتاه مدت ارزي براساس درخواست متقاضي با حداقل موجودي 1000 دلار يامعادل آن به سايرارزها .

عمليات خريد وفروش ارز( اسکناس ونقودبيگانه)
انجام معاملات خريد و فروش ارزهاي معتبر دنيا بانرخهاي تعيين شده توسط اداره کل اموربين الملل براي بازرگانان ، مسافران و افراد عادي طبق بخشنامه هاو مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريد و فروش مي شود.

حوالجات
عمليات نقل وانتقال وجوه (ارزي) بااستفاده ازسيستم شبکه جهاني سوئيفت ورعايت ضوابط ومقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رعايت مقررات پولشويي انجام مي شود.

عمليات اعتبارات اسنادي
 • افتتاح اعتبارات اسنادي وارداتي و انجام خدمات ذي ربط :
  واحد هاي ارزي بانك به منظورتسيل اموربازرگاني تجاروبازرگانان درامرواردات کالا، مطابق قوانين ومقررات بين المللي ومقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي نمايند
 • قبول و انجام عمليات اعتبارات اسنادي صادراتي و انجام خدمات ذي ربط :
  درصورت دريافت اعتبارات اسنادي صادراتي به نفع صادركنندگان ايراني از كارگزاران خارجي، كليه خدمات موردنياز در اين ارتباط توسط واحد هاي ارزي اين بانك قابل ارائه است .

ثبت بروات اسنادي
واحدهاي ارزي اين بانک آمادگي دارند به منظورانجام واردات موردنياز بازرگانان ازطريق ثبت بروات اسنادي اقدام کنند.

ضمانتنامه ها ارزي
صدور ضمانت نامه هاي ارزي و متقابل :

اين بانك آماده است ضمن اخذ ضمانت نامه هاي ارزي به نفع مشتريان خود، در زمينة صدور ضمانت نامه هاي حسن انجام كار ، پيش پرداخت ، استرداد كسور وجه الضمان ، شركت در مناقصه و ضمانت نامه متقابل و همچنين ضمانت نامه هاي ارزي به نفع خريداران كالا و خدمات در خارج از كشور اقدام نمايد .

تسهيلات ارزي به منظورواردات وصادرات کالا و خدمت

 •  اعطاي تسهيلات از محل منابع ارزي بانك به صادركنندگان و توليد كنندگان :
  به منظور تسهيل در امرتوليد و صادرات ، بانك آمادگي دارد از محل منابع ارزي خود تسهيلات مورد نياز متقاضيان را در اختيار آنان قراردهد.
 • اعطاي تسهيلات ارزي به توليد كنندگان از محل صندوق ذخيرة ارزي:
  طبق درخواست متقاضيان ذي ربط، تسهيلات موردنيازتوليدكنندگان ايراني درجهت انجام واردات كالاهاي زيربنايي و اساسي، از محل صندوق ذخيرة ارزي در اختيار متفاضيان قرار خواهد گرفت.
 • اعطاي تسهيلات ارزي به خريداران خارجي كالاهاي ايراني :
  براي تشويق صادرات و تامين مالي وجوه موردنياز خريداران خارجي کالاهاي ايراني، اين بانك تسهيلات ارزي لازم را در صورت خريد كالاهاي ايراني توسط كشورهاي ديگر در اختيارخريد اران خارجي قرارمي دهد.
 • اعطاء تسهيلات ارزي ازمحل خطوط اعتباري بين بانکي (ريفاينانس) :
  تسهيلات موردنياز واردکنندگان کالا ازخارج کشوردرقالب گشايش اعتباراسنادي ريفاينانس تامين مي شود.
 • اعطاء تسهيلات ارزي ميان مدت وبلندمدت بااستفاده ازتسهيلات اعتباري بانکهاي خارجي (فاينانس):
  تسهيلات موردنياز مجريان طرحهاي اقتصادي جهت خريد ماشين آلات وتجهيزات ازخارج کشوردرقالب گشايش اعتباراسنادي (فاينانس) تامين مي شود.
 • اعطاء تسهيلا ت ارزي کوتاه مدت وميان مدت ازمحل منابع بانک
  توسعه اسلامي ((IDB تسهيلات موردنياز مجريان طرحهاجهت خريد ماشين آلات وتجهيزات ومواداوليه ازخارج کشوردرقالب گشايش اعتباراسنادي واعطاي تسهيلات کوتاه مدت(درقبال صدورضمانتنامه) ازمحل منابع بانک توسعه اسلامي (IDB) انجام مي شود.

 ارائه انواع خدمات ارزي درمناطق آزادتجاري – صنعتي
بانک کشاورزي باکسب موافت اصولي و اخذ مجوز ازبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موفق به انجام كليه عمليات ارزي برطبق قوانين ومقررات بين المللي وقوانين مناطق آزادتجاري- صنعتي درسه شعبه" جزاير کيش، قشم وبندرچابهار" شده است. ازمهمترين فعاليتها وخدمات اين شعب مي توان به خريد وفروش ارز، حوالجات ارزي ، گشايش اعتبارات و بروات اسنادي اشاره کرد.

عمليات مشاوره و راهنمايي مشتريان به منظورتسهيل عمليات بانکي بين المللي
حسب مورد ، مشاوره و راهنمايي لازم در زمينة امور ارزي و سايرخدمات بانکداري بين المللي به مشتريان ذي ربط ارائه مي گردد.
تبليغات