با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Moassese Etebari Mola Al Movahedin
عقود قرض الحسنه
* قرض الحسنه ضروری
این خدمت اعتباری به منظور رفع نیازمندیهای بسیار ضروری از قبیل هزینه درمان ، تحصیل فرزندان و .... اعطاء می گردد .
- حداکثر مبلغ قرض الحسنه پرداختی سه میلیون ( 3،000،000 ریال) می باشد .
- مدت بازپرداخت حداکثر دوازده ماه ( 12 قسط مساوی ) می باشد .
- کارمزد اعطای این خدمت اعتباری چهار درصد ( 4%) در سال می باشد .

* قرض الحسنه کارگشا
این خدمت اعتباری به مشتریانی که ودیعه گذاری نموده اند با رعایت موارد زیر اعطاء می گردد .
- مبلغ ودیعه گذاری سی میلیون ( 30،000،000 ریل) به طور ثابت مباشد .
- مدت ودیعه گذاری شش ماه .
- مبلغ قرض الحسنه کارگشا معادل مبلغ ودیعه گذاری شده
- مدت بازپرداخت بیست و چهار ماه ( 24 قسط مساوی)
- کارمزد اعطای این قرض الحسنه چهار درصد ( 4%) درسال می باشد .

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري مولی الموحدین در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● عقود قطعی - فروش اقساطی - جعاله
● عقود غیر قطعی ( عقود مشارکتی )
تبليغات