با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Moassese Etebari Mola Al Movahedin
عقود قطعی - فروش اقساطی - جعاله
این خدمت اعتباری به متقاضیانی که ودیعه گذاری نموده اند با رعایت شرایط زیر اعطاء می گردد :
- مبلغ ودیعه گذاری حداکثر پنجاه میلیون ریال ( 50،000،000 ریال)
- مدت ودیعه گذاری شش ماه به طور ثابت
- مبلغ تسهیلات پرداختی معادل مبلغ ودیعه و حداکثر (50،000،000 ریال)
- مدت بازپرداخت تسهیلات بیست و چهار ماه ( 24 قسط)

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري مولی الموحدین در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● عقود قرض الحسنه
● عقود غیر قطعی ( عقود مشارکتی )
تبليغات