با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tose'e Saderat
● آقاي دكتر كوروش پرويزيان     رييس هيات مديره و مديرعامل
● آقاي دكتر مجتبي هراتي نيك     عضو هيات مديره
● آقاي دكتر حسين عيوضلو     عضو هيات مديره
● آقاي دكتر ميرسعيد نيكزاد لاريجاني     عضو هيات مديره

صفحات مرتبط با بانک توسعه صادرات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي اجمالي بانك توسعه صادرات ايران
تبليغات