با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Moassese Etebari Mola Al Movahedin
عقود غیر قطعی ( عقود مشارکتی )
* مضاربه
این خدمت اعتباری برای تامین سرمایه مشتریانی که در زمینه بازرگانی (خرید و فروش) فعالیت می نمایند و برای کالا و یا کالاهای خاصی نیازمند سرمایه می باشند با رعایت شرایط زیر اعطاء می گردد:
- این تسهیلات بر اساس میانگین اخذ شده از حسابهای قرض الحسنه به مشتریان اعطا میگردد.
- مدت محاسبه میانگین حساب حداقل سه ماه و حداکثر چهار ماه می باشد .
- مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر چهار ماه می باشد .
- تسهیلات قابل پرداخت حداکثر تا سه برابر میانگین اخذ شده از حساب
- میزان سود مورد انتظار موسسه بر اساس پیشنهاد کتبی عضو در مورد نحوه تقسیم سود حاصل از مضاربه به نسبت تعیین شده

* مشارکت مدنی
این خدمت اعتباری برای تامین قسمتی از سرمایه مورد نیاز مشتریان به منظور شرکت و اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و .... با رعایت شرایط ذیل اعطاء می گردد:
- این تسهیلات بر اساس میانگین اخذ شده از حسابهای قرض الحسنه به مشتریان اعطا میگردد.
- این تسهیلات بر اساس میانگین حساب حداقل سه ماه و حداکثر آن شش ماه می باشد .
- تسهیلات قابل پرداخت حداکثر تا سه برابر میانگین اخذ شده
- مدت بازپرداخت تسهیلات متناسب با شغل و درامد تسهیلات گیرنده و چهار برابر زمان معدل گیری و حداکثر آن سی ماه ( 30 مرحله) می باشد.
- میزان سود مورد انتظار موسسه بر اساس پیشنهاد کتبی عضو در مورد سود حاصل از مشارکت و نحوه تقسیم آن به نسبت تعیین شده

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري مولی الموحدین در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● عقود قرض الحسنه
● عقود قطعی - فروش اقساطی - جعاله
تبليغات