با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Moassese Etebari Samen Ol Aemeh
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدارمعینی از مال خود را به طرف دیگر(قرض گیرنده) تملیک میکندکه قرض گیرنده مثل ویا درصورت عدم امکان ،قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
به تعریف دیگر قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانکها وموسسات(بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرربه اشخاص حقیقی یا حقوقی(به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار نماید.
موارد اعطای قرض الحسنه: جهت رفع احتیاجات ضروری نظیر هزینه درمان بیماری ، ازدواج

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري ثامن الائمه در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات در قالب عقود مبادله ای
تبليغات