با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Moassese Etebari Samen Ol Aemeh
الف - عقد فروش اقساطی 
    عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا ، فروش اقساطی را میتوان به سه دسته تقسیم نمود.
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار
به منظور ایجاد تسیهلات لازم جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار مصرفی وسایر نیازهای اولیه مورد نیاز این واحدها
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات
پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن، کشاورزی وخدمات
ج- فروش اقساطی مسکن
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش مسکن
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ب - عقد  جعاله
    عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد.(طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود)
بانکها میتوانند درامور تولیدی، بازرگانی وخدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان ((عامل))یا عند الاقتضاء به عنوان ((جاعل))مبادرت به جعاله نمایند.
ازجمله ویژگیهای عقد جعاله
1- جعاله از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی وخدمات است.
2- هزینه هایی که برای انجام عمل جعاله لازم است علی الوصول برعهده عامل میباشد.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ج - عقد اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط عین مستاجره را مالک گردد.
اجاره به شرط تمیلک از سه عقد به شرح ذیل تشکیل میگردد.
1- خرید
2- اجاره
3-واگذاری یا فروش
ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک:
1- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان مدت وبلند مدت بانکها بوده که جهت گسترش امور تولیدی ، خدماتی ومسکن کاربرد دارد.
2- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
د- عقد سلف
موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی 
شرایط متقاضی معاملات سلف:
1- راساً تولید کننده کالای مورد معامله باشد.
2- وسایل وامکانات تولید کالای موضوع معامله را داشته باشد.
3- مقدار کالای مورد معامله در توان وظرفیت تولیدی متقاضی در مدت قرارداد بوده وامکان تحویل کالای پیش فروش شده را در مهلت تعیین شده دارا باشد.
4- تسهیلات دریافتی را به مصرف تولید همان کالای مورد معامله سلف برساند.
3- تسهیلات درقالب عقود مشارکتی
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ه : عقد مشارکت مدنی
 مشارکت مدنی عبارت است از در‌آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی ویا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد.

ویژگیهای عقد مشارکت مدنی
1-    سرمایه مشارکت مدنی برخلاف مضاربه که تماماً ونقداً توسط مالک تامین میگردد اعم از نقدی وغیر نقدی که میتواند به دفعات پرداخت گردد.  
2-    مشارکت مدنی به عکس قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام میپذیرد.
 
کاربرد مشارکت مدنی:
-  دربخشهای تولیدی(صنعتی، معدن، کشاورزی و مسکن)
-  دربخشهای بازرگانی(داخلی، صادرات و واردات)
-  در بخشهای خدماتی
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ن : عقد مضاربه 
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک)  عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد، با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
موضوع مضاربه:
موضوع همان خرید وفروش کالایی است که بین صاحب سرمایه(مالک) وعامل توافق گردیده است که میتواند:
1-    خرید وفروش کالا در داخل وخارج کشور باشد(بازرگانی داخلی)
2-    خرید کالا از داخل وبه قصد فروش در خارج از کشور باشد(صادرات)
3-    ورود کالا از خارج به قصد فروش درداخل کشور باشد(واردات)
ویژگیهای عقد مضاربه:
1-    مضاربه صرفاً دربخش بازرگانی کاربرد دارد.
2-    مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است ونباید از یک دوره خرید وفروش حداکثر یک سال تجاوز نماید
3- درمضاربه نقش مالک وعامل کاملاً جدای از یکدیگر است یعنی مالک فقط تامین کننده تمام  سرمایه لازم است وعامل صرفاًکار عاملیت خود راانجام میدهد.
4-هزینه های مضاربه کلاً بعهده مالک میباشد واز محل سرمایه مضاربه تامین میگردد.

صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري ثامن الائمه در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
تبليغات