با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Melli
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک ملي >
جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ
 شرايط و مقررات دريافت تسهيلات

ـ متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد .

ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند)

ـ مبلغ تسهيلات 000/000/50 ريال و بايستي متناسب با درآمد متقاضي باشد .

ـ سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد .

ـ نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداكثر 3 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (36 قسط) است.

ـ نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد .

 

 

 

 


 مدارك مورد نياز

1ـ اصل و كپي شناسنامه متقاضي و ضامنين ( از صفحات اول ، دوم و توضيحات)

2ـ اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامنين (متن و ظهر)

3ـ اصل و كپي سند ششدانگ مالكيت منزل يا آپارتمان متقاضي (كه بايستي در محدوده شعبه باشد)

4ـ تصوير فيش آب ، برق ، گاز و تلفن ( دو مورد كافي است ) .

5ـ گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان حقوق .

6ـ معرفي ضامن معتبر و مورد قبول بانك.

7ـ اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين .

8ـ دو عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود) .


 تذكرات

1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .

2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .


تبليغات