با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Melli
 مدارك مورد نياز

 

1-دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب)

2- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه

3- اصل و كپي كارت ملي

4- معرفي ضامن يا ضامنين معتبر و مورد قبول شعبه

5- اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين و همچنين اصل و كپي شناسنامه ضامنين

6- 2عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود .)

 

 


 تذكرات

 

1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .

2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .


تبليغات