با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat

 فروش اقساطی
  فروش اقساطی در یک تعریف کلی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید‌های معین دریافت گردد.
موارد استفاده از عقد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی با دوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات.

فروش اقساطی مسکن
بموجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، بصورت اقساطی به آنها به فروش برساند.

بانک قبل از انعقاد قرارداد از متقاضیان واحدهای مسکونی مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ می‌نماید. این مبلغ اکنون 20 درصد قیمت تمام شده می‌باشد. همچنین بانک مکلف است شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات در قالب قرارداد رهنی به وثیقه بگیرد.

مدت قرارداد تابع ضوابط مربوطه بوده و نرخ سود این قرارداد نسبت به مورد متفاوت می‌باشد.

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
بانک ملت بمنظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، صرفاً براساس درخواست کتبی مشتری و تعهد خرید از سوی وی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه آنها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضیان به فروش می‌رساند.

ملاک محاسبه این تسهیلات ، قیمت رسمی‌مواد اولیه بوده و برای آن دسته از کالاهایی که برای آن قیمت رسمی‌وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود. مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاهای موضوع دستورالعمل تسهیلات ، نباید ازیک دوره تولید و یا حداکثر یکسال تجاوز نماید، البته این تسهیلات برای بافت فرش و حیوانات زنده غیرمولد برای یک دوره تولید حداکثر دو سال و برای تسهیلات تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید مدت وصول بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

نرخ سود این قرارداد متناسب با بخش فعالیت متقاضی متغیر می‌باشد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی بادوام و تاسیسات
بانک می‌تواند بمنظور گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مال یا اموال مورد درخواست، خریداری و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

حداکثر مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.

مدارک مورد نیاز

1- درخواست متقاضی

1-2 اشخاص حقیقی
1) فاکتور خرید (مواد اولیه - ماشین آلات)
2) اصل و کپی شناسنامه متقاضی
3) کپی مجوز فعالیت صنفی
4) اصل و کپی مجوز ملکی متقاضی

2-2 اشخاص حقوقی
1) اصل و کپی شناسنامه مدیران براساس آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی
2) اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت
3) آگهی تاسیس شرکت
4) آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی‌
5) اظهارنامه مالیاتی
6) پروانه فعالیت
7) آخرین صورتهای مالی شرکت

3- سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس نظر مرجع تصویب‌کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع معامله را اثبات می‌نماید.

مراحل انجام کار

1- در یافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
3- انعقاد قرارداد فروش اقساطی
4- اعطای تسهیلات


تبليغات