با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat

مشارکت مدنى
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند باتوجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

1- تولید و فروش محصول
2- واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزار کار
3- واردات کالا به قصد فروش
4- صادرات کالا
5- بازرگانی داخلی
6- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
7- بخش خدمات

برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله ، سرمایه لازم برای مشارکت ، وثائق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می‌بایستی مشخص شود.

مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می‌گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می‌باشد.

مدارک مورد نیاز :
1- درخواست کتبی مشتری
1-2 درخصوص اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه ، تصویر شناسنامه، مجوز نوع فعالیت
2-2 درخصوص اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی روزنامه رسمی‌و آخرین تغییرات روزنامه رسمی
3- در صورتی که کالای مورد مشارکت وارداتی باشد پیش فاکتور مربوط به سفارش کالا و تصویر مجوزهای لازم برای آن.
4- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.

مراحل انجام کار:
1- اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح
3- انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و پرداخت سهم الشرکه
4- نظارت بر انجام موضوع مشارکت توسط بانک
5- تسویه و اتمام موضوع مشارکت


تبليغات