با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat
مزارعه
مزارعه را می‌توان یکی از روشهای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی دانست، براساس تعریف، مزارعه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر واگذار می‌کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که عرفاً مورد توافق باشد بین خود تقسیم کنند، طرف اول مزارع و طرف دوم عامل نامیده می‌شود، به عبارت دیگر صاحب زمین را مزارع و زارع را عامل می‌نامند.
حداکثر مدت مزارعه یکسال می‌باشد، در صورتی که دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یکسال باشد مدت مزارعه در حد یک دوره زراعی خواهد بود.

در عقد قرارداد مزارعه، بانک همواره مزارع خواهد بود و در هیچ شرایطی نمی‌توان در مقام عامل اقدام به انعقاد قرارداد مزارعه بنماید.

قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد و در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است که بانک ترجیحاً سهم محصول خود را توسط عامل بفروش برساند در این حالت موضوع در قرارداد ذکر خواهد شد.

تبليغات