با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک مسکن >
با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن
نام حساب : حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن اشخاص حقيقي

كد حساب : 7681

تاريخ شروع اجراي طرح: 16/7/87

سقف تسهيلات مشاركت مدني : 300 ميليون ريال

 

كاربرد تسهيلات :

1 - ساخت واحد مسكوني به صورت انفرادي و يا يك واحد از مجتمع مسكوني كه واحد مذكور متعلق به دارنده حساب باشد.

2 - ساخت واحدهاي مسكوني به صورت مجتمع منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن حداكثر به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز

مدت زمان و مبالغ سپرده گذاري بر اساس سقف تسهيلات درخواستي

مبلغ سپرده گذاري (ميليون ريال)

 

حداقل
مدت انتظار(ماه)

سقف تسهيلات (ميليون ريال)

120

6

120

100

9

150

100

12

200

125

12

250

150

12

300

ساير ضوابط و شرايط:

1 - دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن كد ( 8168) درصورتي كه تاريخ افتتاح حساب آنها قبل از 16/7/87 باشد مي توانند با افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن (كد 7681) و تجميع امتياز تسهيلات 2 حساب خود حداكثر تا 300 ميليون ريال جهت ساخت واحد مسكوني استفاده نمايند.

2 - نرخ سود دوره مشاركت براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش مشاركت مدني محاسبه گردد.

3 - حد اكثر مدت دوره مشاركت 18 ماه مي باشد و تسهيلات گيرنده مي بايست پس از اتمام پروژه ، براي تسويه نقدي و يا تقسيط تسهيلات مشاركت (فروش اقساطي) به بانك مراجعه نمايد. در غير اينصورت مشمول جريمه دير كرد ناشي از تاخير خواهد شد.
4- انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسكن به بستگان نزديك امكان پذير مي باشد.
5- سازنده تنها مي تواند سهم الشركه ( اصل و سود تسهيلات ساخت مسكن ) يك واحد را به نام خود فروش اقساطي نمايد.
6- واگذاري واحدها و تقسيط اصل و سود تسهيلات ساخت بنام سازنده ، بستگان نزديك وي ، دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن و مسكن جوانان ، دارندگان اوراق ممتاز و ساير افراد با سقفهاي متفاوت امكان پذير است.

 

شرايط فروش اقساطي (سهم الشركه قابل تقسيط بانك) تسهيلات ساخت مسكن

رديف خريداران واحدها سقف سهم الشركه قابل تقسيط (ميليون ريال) حداكثر مدت بازپرداخت (مدت) نرخ سود (درصد)
1 سازنده 250 12 11
2 بستگان نزديك سازنده (مادر، پدر، همسر، فرزند، خواهر ، برادر، پدر بزرگ ، مادر بزرگ و نوه) 250 12 11
3 دارندگان حساب صندوق پس انداز مسكن( كد 8168) 250 18 11
4 دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان ( كد 8148) 250 20 10
5 دارندگان اوراق ممتاز 200 20 12
6 ساير افراد 150 8 12
تذكر مهم: در صورتي مي توان از سقف سهم الشركه قابل تقسيط مندرج در جدول فوق بهره مند شد كه امتياز حساب خريدار ، سهم الشركه بانك را پوشش دهد.


تبليغات