با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan

نام حساب : حساب صندوق پس انداز مسكن

كد حساب: 8168

تاريخ شروع اجراي طرح : 1/12/87

سقف تسهيلات فروش اقساطي (ناشي از سهم الشركه): 250 ميليون ريال

كاربرد: انتقال سهم الشركه بانك به خريداران واحدهاي مسكوني احداث شده با مشاركت بانك

نرخ سود: 11 درصد

توضيح : پرداخت تسهيلات فروش اقساطي با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسكن تا سقف 250 ميليون ريال صرفا به آن دسته از سپرده گذاراني كه قصد خريد سهم الشركه بانك در واحدهاي احداث شده با مشاركت بانك مسكن را دارند امكان پذير است .

حداكثر تسهيلات قابل پرداخت با رعايت سقف هاي مقرر به ميزان سهم الشركه بانك خواهد بود.

ضرايب برابري ، حداكثر ضريب برابري ، حداقل مدت انتظار اوليه و حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه براي سقف هاي تسهيلاتي جديد 200 ميليون ريال ، 225 ميليون ريال و 250 ميليون ريال به شرح جدول ذيل تعيين مي گردد.

سقف تسهيلات (ميليون ريال )

ضريب برابري

حداكثر ضريب برابري

حداقل مدت انتظار اوليه (ماه )

حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه(ميليون ريال)

200

6 ماه يك برابر

7 دوره

12

29

225

6 ماه يك برابر

7 دوره

 12

32

250

6 ماه يك برابر

7 دوره

12

36

بهترين روش جهت استفاده از سقف هاي تسهيلاتي تعيين شده در حداقل مدت انتظار مربوطه ، افتتاح حساب با مبالغ ذيل و حفظ موجودي در طي مدت انتظار تعيين شده باشد.

مبلغ سپرده گذاري( ريال)

مدت انتظار(ماه)

سقف تسهيلات( ريال)

000/000/100

12

000/000/200

000/500/112

12

000/000/225

000/000/125

12

000/000/250

 

حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات براي سقفهاي تسهيلاتي بيش از 180 ميليون ريال در طرح مذكور تابع جدول ذيل مي باشد.

دوره انتظار موثر

1 دوره -2 دوره - 3 دوره

4 دوره و  به بالا

حداكثر مدت بازپرداخت

12سال

15سال

شرايط و ضوابط جاري مربوط به حداكثر مدت بازپرداخت ، ضريب برابري ، حداقل متوسط موجودي ، حداقل مدت انتظار براي تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال كماكان به قوت خود باقي است.

نحوه محاسبه امتياز تسهيلاتي، شرايط تنظيم پيش نويس قرارداد تسهيلات، شرايط حفظ امتياز تسهيلاتي مكتسبه تابع شرايط و ضوابط طرح سال 86 مي باشد.


تبليغات