با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
تعويض وثيقه تمامي قراردادهاي تسهيلات  فروش اقساطي با سپرده و بدون سپرده وتوام بدون نياز به واريز درصدي از مانده بدهي ضمن ارائه‌ قبول‌ تقاضا با رعايت‌ شرايط‌ ذيل‌ امكان‌پذير خواهد بود:

 1 - وثيقه‌ جديد بايد تكافوي‌ مطالبات‌ بانك‌ را بنمايد.

 2-در تعويض وثيقه در خصوص انتقال تسهيلاتي كه تاريخ دريافت  آنهاقبل از تاريخ 12/10/83 بوده ، تاريخ صدور پروانه ساختماني پلاك جديد ملاك نمي باشدو تنها در صورت تهيه چك ليست و برگه كنترل كيفيت و تاييد ارزياب بانك ، تعويض وثيقه امكان پذير است.

3- در تعويض وثيقه در خصوص انتقال تسهيلاتي كه تاريخ دريافت آنها بعد از 12/3/83 مي باشد، رعايت شرايط و ضوابط مربوط به خريد واحدهاي مسكوني غير نوساز در زمان اخذ تسهيلات الزامي است.


4 - تعويض‌ وثيقه‌ بدون‌ تغيير در متن‌ قرارداد اوليه‌ و بصورت‌ همزمان‌ با فك‌ رهن‌ از وثيقه‌ قرارداد اوليه‌ و انتقال‌ مانده‌ بدهي‌ با توثيق‌ گروگان‌ جديد انجام‌ خواهد شد.


تبليغات