با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Day
• حضور در حوزه بانکداری خرد با رویکرد خاص در گسترش شعب و ایجاد مرکز ارائه خدمات الکترونیکی و نمایندگی ها تا پایان برنامه اول استراتژیک بانک
• حضور پیشتازانه، متمایز و منحصر به فرد در حوزه بانکداری اختصاصی و سرمایه گذاری با توجه به توانمندیهای موجود رقبا و خلا بازار از طریق به کارگیری ساز و کار ايجاد نهادهای موثر و متناسب و با نگرش ایجاد موسسه مالی مادر تخصصی
• گسترش بانکداری مجازی مبتنی بر فناوری نوین بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پول و پرداخت الکترونیکی بعنوان بستر اصلی خدمت رسانی به مشتریان
• ارائه خدمات بانکداری بین المللی و ارزی و کسب سهم مناسبی از بازار مربوط در شبکه بانکی کشور با بهره گیری از فرصت های نهفته در فضای بحران اقتصاد جهانی و بازار هاي پول و سرمایه در منطقه
• اعمال ساز و کارهای مدیریت کیفیت و هزینه با رویکرد توام کاهش هزینه خدمات و محصولات برای مشتریان و افزایش سودآوری برای سهامداران
• ايجاد مزیت نسبی برای بانک دی در زمینه ارزش آفريني براي سهامداران با استقرار نظام حاکمیت شرکتی و به ویژه مدیریت و کنترل ریسک اعتباری از آغاز تشکیل بانک
• تلاش برای جذب بخشي از سرمایه های خارج از کشور از طريق تبدیل تهدید ناشي از بحرانهای اقتصادی جهانی و منطقه ای به فرصت سرمایه گذاری در بانک دی
• اعتمادسازی و ایجاد شهرت و اعتبار خاص و برجسته برای بانک در اذهان جامعه، مشتریان و سهامداران
• استفاده از فنون نوین بازاریابی خدمات بانکی با تکیه بر بازاریابی ارزش محور و رابطه مدار جهت دستیابی به سهم مناسب از تجهیز منابع، تسهیلات، خدمات بانکداری الکترونیکی و فعالیت های ارزی در بازار بانکی
• ترویج تفکر شعبه-محور با تاکید بر مولفه اصلاح و بهبود رفتار با مشتریان و ارزش آفرینی برای آنها به منظور ایجاد مزیت رقابتی پايدار


تبليغات