با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک مسکن >
اعطای تسهیلات در بافت فرسوده شهری

دستورالعمل اجرايي پرداخت تسهيلات بانكي و يارانه ذيربط  بابت ساخت واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري

 

 
مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر (شهرداری هر منطقه در کلانشهرها ) به صورت مجزا ، به عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ، عامل تایید وقوع ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک می باشند


مشمولين برخورداري از تسهيلات و يارانه سود تسهيلات بانكي

1-   مالكين واحدها و يا اشخاص حقوقي متشكل از مالكين  و يا نمايندگان قانوني آنها

2-   تعاوني هاي مسكن ، انبوه سازان ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريها

 

 

 ميزان و شرايط پرداخت تسهيلات

1-   حداكثر مبلغ تسهيلات قابل پرداخت به ازاء هر واحد 140 میلیون ريال مي باشد

2-   قيمت پايه هر مترمربع زيربنا، جهت پرداخت تسهيلات بانكي 2 میلیون ریال مي باشد.

(رعايت حداكثر 80% هزينه کل اجراي طرح جهت پرداخت تسهيلات مذكور الزامي است.)

3-   قرارداد با متقاضي با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براساس عقود مشاركتي - حداقل 17.5 % و حداکثر 18.5 % (دوران مشارکت) - منعقد مي شود .(نرخ سود دوران فروش اقساطي 12 % است.)

4-   تسهيلات صرفاً به واحد مسكوني جهت مشاركت مدني ( ساخت ) تعلق مي گيرد .

5-   تسهيلات مشاركت مدني پس از پايان دوران مشاركت قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود که در حال حاضر( سال 89 ) تسهيلات مذكور به دو روش ساده و يا پلكاني قابل تقسيط خواهد بود .

6-   حداکثر مدت بازپرداخت : در حال حاضر 10سال

7-   زمين در دست احداث ، به عنوان وثيقه پرداخت تسهيلات مشاركت مدني ، ترهين خواهد شد .

نکته: آندسته از متقاضياني که توسط نمايندگان شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي ايران معرفي وملک آنها فاقد سند مالکيت مي باشد با معرفي سند غيرمنقول قابل ترهين مازاد مي توانند از تسهيلات بهره مند شوند.

 

 

گردش كار پرداخت تسهيلات

1-   ارائه مدارك توسط متقاضي به نماينده شركت شامل درخواست كتبي ، اسناد مالكيت واحد مسكوني ، كروكي ملك مورد نظر و پروانه ساخت .

2-   بررسي مدارك توسط نماينده شركت به لحاظ واقع شدن ملك در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و اعلام به متقاضي در صورت عدم تائيد و معرفي به بانك در صورت تائيد .

3-   بررسي طرح توسط بانك حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از تكميل و ارائه مدارك مورد نياز از سوي متقاضي و اعلام به متقاضي و نماينده شركت در صورت تصويب يا عدم تصويب طرح .

4-   انعقاد قرارداد فيمابين بانك و متقاضي .

5-   در خصوص طرح هايي كه براساس بررسي ها و بنا به تشخيص بانك تصويب نشده و مناسب براي اخذ تسهيلات نباشد ، بانك تكليفي به پرداخت تسهيلات نداشته و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران بايد طرح هاي ديگري به منظور جايگزيني به بانك معرفي نمايد .

6-   در صورت تائيد طرح در بانك چنانچه متقاضي ظرف مدت 60 روز پس از  تصويب طرح اقدام لازم جهت استفاده از تسهيلات را معمول ننمايد ، طرح مزبور از دستور كار بانك خارج خواهد شد .

7-   در صورت عدم انجام به موقع تعهدات توسط متقاضي ( به تشخيص بانك ) در دوره مشاركت مدني ، يارانه اي به تسهيلات دريافت شده توسط متقاضي تعلق نخواهد گرفت .

8-   متقاضيان دريافت تسهيلات بايد حائز شرايط و مقررات بانك جهت دريافت تسهيلات باشند. معرفي نامه نماينده شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نافي وظايف بانك نبوده و بانك ، طرحها را برابر ضوابط در ابعاد اقتصادي ، فني و مالي بررسي و در صورتي كه متقاضيان واجد شرايط باشند ، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام مي نمايد.

9-   نظارت و پيگيري پيشرفت فيزيكي و تكميل طرحهاي موضوع مشاركت مدني به عهده بانک مي باشد. بانك گزارش عملكرد وضعيت طرحهاي معرفي شده و وضعيت پرداخت تسهيلات و يارانه تسهيلات را به شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در مقاطع سه ماهه ارسال خواهد نمود.

 

 

 نحوه پرداخت يارانه

1-   يارانه سود تسهيلات صرفاً به واحدهاي مسكوني و براي مشاركت مدني ( ساخت ) تعلق مي گيرد.

2-   يارانه سود تسهيلات به صورت يكجا در انتهاي دوران مشاركت مدني ، به عنوان بخشي از سود دوران مشاركت مدني محاسبه مي شود.

3-   ميزان يارانه براي هر واحد مسكوني معادل  50%  نرخ سود تسهيلات و تا سقف 6 درصد خواهد بود .

4-   حداكثر مبلغ يارانه قابل پرداخت بر مبناي تسهيلات يكصد و چهل ميليون ريالي و حداكثر دوره برخورداري از يارانه براي مشاركت مدني 18 ماه مي باشد .

5-   يارانه سود تسهيلات به آن دسته از متقاضياني كه تسهيلات خود را از ساير بانكهاي دولتي يا خصوصي دريافت نموده اند نيز قابل پرداخت مي باشد .

 

 

 

  

 

اعطای تسهیلات احداث مسکن در بافتهای فرسوده شهری از محل خط اعتباری طرح مهر

 

1- مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر (شهرداری هر منطقه در کلانشهرها ) به صورت مجزا ، به عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ، عامل تایید وقوع ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک می باشند.

2- سقف پرداخت تسهیلات به ازای هر واحد 150 میلیون ریال می باشد .لازم به ذکر است در ابتدا مبلغ 10 میلیون ریال از تسهیلات مذکور جهت تخریب، آماده سازی و شروع عملیات و مبلغ 140 میلیون ریال تسهیلات باقیمانده طی چهار مرحله به متقاضی پرداخت خواهد شد.

(رعایت حداکثر 80% هزینه کل اجرای طرح جهت پرداخت تسهیلات الزامی است )

3- تسهیلات احداث مسکن در بافتهای فرسوده شهری از محل خط اعتباری طرح مهرفاقد يارانه است.

4- مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر 18 ماه خواهد بود.

5- نرخ سود  دوران مشارکت و فروش اقساطی 12 % خواهد بود .

6- مدت بازپرداخت تسهیلات 10 سال و مبلغ قابل تقسیط مشتمل براصل و سود خواهد بود .


تبليغات