با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sanat o Madan


تسهيلات بلند مدت
به منظور تامين مالي بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري جهت ايجاد يا توسعه واحدهاي صنعتي ، معدني و گردشگري و يا تامين شرايط لازم جهت بهره برداري مطلوب ازاين واحدها، بانك تسهيلاتي را به صورت ارزي و ريالي و در قالب يکي از عقود اسلامي اعطاء مي نمايد.

ضوابط :
- تنها به طرحهائي تسهيلات مالي اعطاء مي شود كه توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم را داشته باشند.
- اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي تا سقف يك ميليارد ريال مجاز بوده و پرداخت تسهيلات بيش از اين مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقي مجاز مي باشد.
- بانك به طور معمول حداكثر 60% سرمايه‌گذاري ثابت طرح را به صورت تسهيلات تأمين مالي مي‌نمايد ضمنا 30 درصد سرمايه گذاري کل طرح (شامل سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش) مي بايست از طرف متقاضي بصورت سرمايه پرداخت شده شرکت تأمين گردد.
- متقاضي موظف است گزارش توجيهي طرح خود را از طريق مشاوران منتخب واجد شرايط بانک تهيه نميد. همچنين در صورت تصويب طرح در بانک ، ، متقاضي موظف است جهت نظارت بر اجراي طرح با يکي از مشاوران منتخب واجد شرايط بانک قرارداد نظارتي منعقد نمايد.
- دوران بازپرداخت تسهيلات بطور معمول حداکثر 5 سال درنظر گرفته مي شود. تغيير اين دوران از اختيارات بانک بوده که متناسب با وضعيت طرحها مي باشد.
- متقاضي هنگام ارائه درخواست تسهيلات ، اقدام به افتتاح حسابجاري قرض الحسنه مي نمايد.

مراحل انجام کار:
1- پيش پذيرش: در اين مرحله متقاضي ميتواند به هريک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه نمايد. در صورتيکه طرح در فهرست طرحهاي فاقد اولويت نباشد ، بانک موافقت خود را با تهيه گزارش توجيهي اعلام مينمايد.
2- تدوين گزارش توجيهي طرح: متقاضي از طريق شرکتهاي مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهيه گزارش توجيهي مي نمايد.
3- پذيرش: در اين مرحله گزارش توجيهي طرح همراه با مدارک مورد نياز به شعبه تحويل داده ميشود.
4- ارزيابي و تصويب:گزارش توجيهي توسط بانک مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد گزارش توجيهي طرح، پرداخت تسهيلات توسط مراجع ذيصلاح مورد تاييد قرار مي گيرد.
5- عقد قرارداد : پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نياز ، قرارداد اعطاي تسهيلات منعقد ميگردد.
6- پرداخت : گزارش پيشرفت طرح در مقاطع تعيين شده توسط مهندس مشاور تهيه و به بانک ارائه ميشود. پس از تاييد گزارش پيشرفت توسط بانک ، متناسب با پيشرفت طرح، پرداخت انجام ميشود.

مدارک مورد نياز و زمان ارائه آنها:

رديف شرح مدارك زمان دريافت
1 آخرين اساسنامه مصدق ثبت شركتهاي متقاضي (اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
2 آخرين نسخه آگهي تأسيس، متضمن شماره ثبت شركت(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
3 روزنامه رسمي آگهي آخرين اقامتگاه قانوني شركت(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
4 آگهي آخرين اعضاء هيئت مديره اعم از حقيقي وحقوقي و صاحبان امضاء مجاز(اشخاص حقوقي) افتتاح حساب جاري
5 گواهي مالياتي موضوع ماده 186 قانون ماليتهاي مستقيم ( درصورت لزوم) تصويب
6 صورتجلسه هيئت مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ تسهيلات از بانك پذيرش
7 كپي كليه اسناد مالكيت محل اجراي طرح و يا وثيقه خارج از طرح و در صورت امكان تضمينات پذيرش
8 کپي اسناد وثائق و تضمينات عقد قرارداد
9 گزارش كارشناس رسمي دادگستري، معتمد بانك عقد قرارداد
10 كپي كامل شناسنامه (يا روزنامه رسمي ) اعضاء هيات مديره و سهامداران پذيرش
11 مجوزهاي لازم جهت منابع معرفي شده مطابق قرارداد عامليت پذيرش
12

آخرين گزارش بازرس قانوني و حسابرسي شركت توسط موسسات حسابرسي مورد تاييد جامعه حسابداران رسمي و قرارداد سال آتي با حسابرس بر حسب مورد (براي شرکتهاي جديدالتاسيس در صورتيکه سال مالي آنها سررسيد شده باشدارائه ترازنامه و درصورتيکه سال مالي سررسيد نشده باشد تراز آزمايشي ( درصورت لزوم)

پذيرش
13 تصوير پروانه بهره برداري و يا هر گونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح پذيرش
14 قرارداد تهيه گزارش توجيهي پذيرش
15 قرارداد نظارت با شرکتهاي مهندس مشاور منتخب بانک عقد قراردادصفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهيلات كوتاه مدت
تبليغات