با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

قرض الحسنه قراردادي است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ( به عنوان قرض گيرنده ) به قرض واگذار مينمايد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي از قبيل ؛ هزينه‌ ازدواج ، هزينه درمان بيماري ، هزينه تعمير و تأمين مسکن و... به متقاضيان مربوطه اعطا مي گردد.

سقف وام قرض الحسنه

 • سقف وام قابل پرداخت براي وام فوق حداکثر20 ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي ازدواج براي هر يك از زوجين (جمعاً 40 ميليون ريال) مي باشد.
 • سقف وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري حداكثر به مبلغ ده ميليون ريال مي باشد.

مدت قرارداد

در حال حاضر مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه حداکثر سه سال (36ماه) ميباشد.

نرخ کارمزد

نرخ كارمزد وام موصوف درحال حاضر 4% در سال بوده و کارمزد متعلقه نسبت به مانده بدهي در ابتداي هرسال نقداً از مشتري دريافت ميگردد.نحوه استفاده از وام قرض الحسنه ازدواج

متقاضيان مربوطه جهت بهره مندي از وام مذكورمي توانند ازطريق سامانه اينترنتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آدرس http://ve-bank.cbi.ir اقدام نمايند.

شرايط اعطاي وام قرض الحسنه ازدواج

 • وام قرض الحسنه ازدواج فقط به اشخاصي كه براي باراول ازدواج مي نمايند تعلق مي گيرد .
 • اعطاي وام قرض الحسنه صرفاً توسط يک بانک پرداخت خواهد شد.
 • اعطاي وام مذكور بايستي فقط در محدوده عملياتي شعبه براساس نشاني متقاضيان صورت پذيرد.
 • وام ازدواج به متقاضياني داده مي شود كه از تاريخ عقد آنها بيش از دو سال نگذشته باشد.

مدارک اوليه مورد نياز

 1. تصويرشناسنامه زوجين وصفحه توضيحات درصورت داشتن توضيح.
 2. تصوير پشت و روي کارت ملي زوجين .
 3. تصوير سند ازدواج يا اقرارنامه ازدواج يا هر مدرك مشابه كه درسايراديان رسمي توسط مراكزديني اقليت ها مورد تائيد قرار گيرد.
 4. ارائه گواهي حقوق با ذكر مبلغ دريافتي(درصورت عدم اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني بر پرداخت اقساط).
 5. ارائه تصويراجاره نامه ياسندمالكيت محل سكونت(جهت زوجيني كه محل سكونت فعلي آنان مكاني غير از آدرس مندرج در عقد نامه باشد)
 6. تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي.

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي كه توسط شعبه صورت مي پذيرد.
 2. تكميل برگ درخواست وام قرض الحسنه .
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و فرمهاي مربوطه حسب تشخيص مرجع تصويب كننده وام و بررسي درخواست متقاضي و تصويب وام حسب اختيار مراجع ذيصلاح .
 4. انعقاد قرارداد قرض الحسنه
 5. اعطاي وام قرض الحسنه


شرايط اعطاي وام قرض الحسنه درمان بيماري

متقاضيان استفاده از وام مذكور مي بايست اصل و تصوير مدارك مربوط به هزينه هاي درماني را كه از طرف مراكز درماني صادر شده و حداكثر بيش از دو ماه از تاريخ آن نگذشته باشد را به همراه مشخصات هويتي (شناسنامه و كارت ملي) و ساير مدارك مورد نياز به بانك ارائه نمايند.شرايط استفاده از وام قرض الحسنه وديعه مسكن

متقاضيان مربوطه با ارائه مدارك مستند (اجاره نامه رسمي يا عادي ) مي توانند از وام قرض الحسنه وديعه مسكن جهت تامين بخشي از هزينه پيش پرداخت اجاره استفاده نمايند.

مدارک اوليه مورد نياز

 1. تصويرشناسنامه وصفحه توضيحات درصورت داشتن توضيح.
 2. تصوير پشت و روي کارت ملي.
 3. ارائه گواهي اشتغال به كار با ذكرمبلغ دريافتي (درصورت عدم اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني بر پرداخت اقساط)
 4. ارائه مدارك مربوط به هزينه هاي درمان مورد تائيدمراكزدرماني (جهت متقاضيان وام قرض‌الحسنه درمان بيماري)
 5. تکميل مدارک مربوط به ضامن توسط ضامن/ضامنين مورد قبول شعبه .
 6. ارائه تصويراجاره نامه يا سند مالكيت محل سكونت
 7. تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي .

مراحل انجام كار

 1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات
 2. استعلام تسهيلاتي كه توسط شعبه صورت مي پذيرد.
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 4. انعقاد قرارداد قرض الحسنه
 5. اعطاي وام قرض الحسنه.


شايان ذكر است ارايه اصل کليه مدارك درخواست شده به شعبه عامل الزامي است.


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● جعاله
● فروش اقساطي
● مضاربه
● مشارکت مدنی
● اجاره به شرط تمليك
● سلف
تبليغات