با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا (كارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين ."طبق قرارداد" طرفي كه عمل را انجام مي دهد " عامل " يا " پيمانكار" ناميده مي شود.
تسهيلات جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( صنعت و معدن ، کشاورزي ، خدمات ، ساختمان و مسکن) به مشتريان اعطاء ميگردد. تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط بانک داشته بدين ترتيب در تسهيلات جعاله ، بانك به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به متقاضي واگذار مي نمايد.

ضوابط اعطاي تسهيلات جعاله

 1. مدت انجام و تسويه مطالبات ناشي از جعاله به تشخيص بانك مي باشد.
 2. سقف تسهيلات قابل اعطاء معادل هشتاد درصد هزينه برآورد شده در بررسي كارشناسي و حداکثر تا سقف مجاز تعيين شده (حسب مورد) مي باشد لازم به ذكر است پرداخت حداقل 20% هزينه هاي موضوع قرارداد مي بايست توسط متقاضي تحت عنوان پيش پرداخت به بانك الزامي مي باشد.

مدارک مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي:
  • اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
  • اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي
 3. تصوير اجاره نامه محل فعاليت يا سند مالکيت
 4. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).

ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .جعاله تعمير و تکميل مسکن

اين تسهيلات جهت اموري مانند احداث بنا (نصب اسکلتهاي فلزي يا بتوني)‌نصب و احداث تأسيسات (آب و برق، تلفن ، گاز، گرمايش، رنگ ونقاشي، چاه و فاضلاب) و کليه امور مربوط به تعميرات ونگهداري ساختمان پرداخت ميشود. حداكثرسقف تسهيلات مذكور تا مبلغ 14 ميليون ريال و مدت بازپرداخت حداکثر 36 ماهه مي باشد، ضمناً پرداخت تسهيلات از مبلغ ده ميليون ريال تا چهارده ميليون ريال در قبال ترهين محل مورد تعمير مي باشد.
شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات جعاله تعمير مسکن مطابق ضوابط حاکم بر جعاله (بشرح فوق الاشاره) مي باشد.

مدارک مورد نياز

 1. مدارک احراز هويتي (شناسنامه و کارت ملي).
 2. تصوير سند مالکيت (هرنوع سندي که مالکيت مشتري را محرز نمايد) ملک مورد تعمير يا تکميل مسکن.
 3. آخرين فيش آب، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه.
 4. ارائه تضمين کافي.

مراحل انجام كار

 1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات
 2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 4. انعقاد قرارداد
 5. اعطاي تسهيلات

ارائه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است.


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● فروش اقساطي
● مضاربه
● مشارکت مدنی
● اجاره به شرط تمليك
● سلف
تبليغات