با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

عقد فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گردد. تسهيلات بانكي در قالب عقد فروش اقساطي جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار ، وسايل توليد و ماشين آلات و تأسيسات ، مسکن و کالاهاي مصرفي بادوام اعطاء مي گردد.

فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار

بانك جهت تأمين سرمايه در گردش يك واحد توليدي و بنا بر تقاضاي كتبي متقاضي(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) اقدام به خريد مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار مي نمايد و در اختيار متقاضي طي قرارداد فروش اقساطي قرار ميدهد. در اين تسهيلات متقاضي خود بايد مصرف كننده اموال درخواستي باشد و در تقاضاي خود نوع ، مقدار ، مشخصات، فروشنده و قيمت و شرايط كالاي مورد نياز خود را تعيين نمايد.

 • قيمت فروش اقساطي کالاهاي فوق با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد انتظار بانك تعيين مي گردد.
 • دوره بازگشت تسهيلات موصوف نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك سال تجاوز نمايد.


فروش اقساطي وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات

بانك مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، كشاورزي و خدمات، اموال منقول را بنا بر درخواست متقاضي و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم وسائل توليد، ماشين آلات و تاسيسات مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ وثائق لازم به صورت اقساطي به مشتري بفروشد. عمر مفيد ماشين آلات مورد نظر مي بايست بيش از يك سال باشد. دوره بازپرداخت تسهيلات موصوف بنا به تشخيص بانك خواهد بود.
اعطاي تسهيلات به منظور خريد ماشين آلات دسته دوم ساخت داخل وخارج از كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي ممنوع مي باشد.

مدارک مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي:
  • اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
  • ) اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي.
 3. تصوير اجاره نامه يا سند مالکيت محل فعاليت .
 4. پيش فاکتور خريد مواد اوليه /ماشين آلات و ابزار كار و...........
 5. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).
 6. درخواست كارشناسي ماشين آلات مربوطه (حسب مورد) و پرداخت هزينه ارزيابي آن.

مراحل انجام كار

 1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات بانك.
 2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 4. انعقاد قرارداد
 5. اعطاي تسهيلات.

لازم به ذكر است صدور چك در وجه صادر كننده پيش فاكتور صورت مي پذيرد.فروش اقساطي مسکن

بانک مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهاي مسکوني را که مستقيماً يا از طريق اعطاي تسهيلات اين بانک احداث شده باشد، منحصراً بنا به درخواست کتبي وتعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها بصورت اقساطي در چارچوب ضوابط مربوطه و در صورت موافقت بانك به صورت فروش اقساطي به متقاضي مربوطه واگذار گردد. ضمناً به هر فرد فقط يك واحد مسكوني در قالب عقد فروش اقساطي واگذار خواهد گرديد.

 • سقف تسهيلات قابل واگذاري در هر واحد مسكوني به خريداران واجد شرايط بانك در قالب عقد فروش اقساطي مسكن در حال حاضر حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال مي باشد. لازم به ذكر است شش دانگ واحد مسکوني تا وصول کليه مطالبات بانك در قالب قرارداد رهني به رهن بانك در مي آيد.
 • نرخ سود تسهيلات موصوف حسب نرخ ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر 12 درصد مي باشد.
 • دوران بازپرداخت تسهيلات فروش اقساطي مسكن با احتساب دوران مشاركت و فروش اقساطي به تشخيص بانك و حداكثر15 سال مي باشد.

مدارک مورد نياز

 1. تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه، گواهي اشتغال به کار (فيش حقوقي يا هرگواهي درآمد رسمي) با ذکرمبلغ دريافتي.
 2. تصوير مبايعه نامه يا سند مالکيت ملك مورد نظر.
 3. صورت مجلس تفكيكي و پايان كار ساختمان ملك مورد نظر.

مراحل انجام كار

 1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات بانك.
 2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 4. انعقاد قرارداد.
 5. اعطاي تسهيلات.

ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه الزامي است .اعطاي تسهيلات فروش اقساطي خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و خودرو

تسهيلات مذکور جهت خريد کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل مانند فرش ، تلويزيون، ماشين لباسشويي و... كه فرآيند ساخت، توليد يا مونتاژ آنها در داخل كشور انجام مي گيرد و طول عمر مفيد آن بيش از يكسال باشد درقالب عقد فروش اقساطي بارعايت مقررات وضوابط به شرح ذيل امکان پذير خواهد بود.

 1. اعطاي تسهيلات صرفاً به مصرف کنندگان نهايي صورت ميگيرد.
 2. نرخ سود تسهيلات در حال حاضر 12% تعيين گرديده است.
 3. مدت بازپرداخت تسهيلات براي خريد خودرو حداكثر به مدت 5 سال و براي ساير کالاهاي مصرفي ساخت داخل حداکثر 2 سال مي باشد.
 4. حداکثر تسهيلات اعطايي به هر متقاضي معادل 80 % قيمت انواع کالاهاي مورد خريد ( براي خودرو حداكثر 50 ميليون ريال و براي ساير كالاها حداكثر 20 ميليون ريال) مي باشد.
 5. اعطاي تسهيلات جهت خريدخودرو پس از ارائه پيش فاکتور معتبر از سوي نمايندگان مجاز فروش خودرو توسط متقاضي ، در وجه شرکتهاي معتبر خودروسازداخلي امکان پذير مي باشد.
 6. اعطاي تسهيلات جهت خريد سايرکالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل پس ازارائه پيش فاکتور معتبر که داراي نام و نشاني فروشنده وخريدار و ممهور به مهر فروشنده باشد، بصورت صدور چك در وجه صادركننده پيش فاكتور امکان پذير مي باشد.
 7. تسهيلات بانكي جهت خريد خودرو وكالاهاي نو و دست اول اعطا مي گردد.

در ضمن ميزان حقوق و مزاياي متقاضي و ضامنين حقوق بگيران مي بايستي حداقل معادل دو برابر قسط ماهانه تسهيلات باشد.

مدارك مورد نياز

 1. تصوير شناسنامه و کارت ملي متقاضي و ضامن.
 2. گواهي اشتغال به كار با ذكر مبلغ دريافتي {در مورد متقاضيان حقوق بگير و ضامن (در صورتيکه ضامن نيز حقوق بگير باشد)}.
 3. آخرين فيش آب، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه عامل.
 4. ارائه پيش فاكتور خريد كالا يا خودرو.

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 2. اخذ درخواست متقاضي طي فرم مربوطه
 3. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 4. انعقاد قرارداد
 5. اعطاي تسهيلات.

ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● جعاله
● مضاربه
● مشارکت مدنی
● اجاره به شرط تمليك
● سلف
تبليغات