با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدني در بخشهاي توليدي (صنعتي، معدني، کشاورزي و مسکن)، بازرگاني (داخلي ، صادرات و واردات) و خدماتي مي باشد.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات

 1. موضوع مشارکت اعم از موضوع معامله، سرمايه لازم براي مشاركت، وثائق بايد مشخص باشد .
 2. اعطاي تسهيلات مشارکت مدني منوط به بررسي کارشناسي مي باشد.
 3. حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدني معادل 80% کل سرمايه مشارکت بوده و تامين الباقي سرمايه به عهده متقاضي ميباشد.
 4. سهم الشرکه شرکاء به موازات پيشرفت فيزيكي طرح و با نظارت كامل بانك به نسبت سهم الشرکه طرفين پرداخت ميگردد.
 5. مدت قرارداد مشارکت مدني با توجه به موضوع قرارداد به تشخيص بانك خواهد بود .
 6. نرخ سود مورد انتظار بانك در قراردادهاي مشاركت مدني تابع ضوابط جاري بانک مي باشد.
 7. تغيير در شرايط و سرمايه قرارداد مشاركت مدني امضاء شده ، منوط به بررسي مجدد بانك خواهد بود.
 8. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).


انواع تسهيلات مشارکت مدني عبارتست از

 • مشارکت مدني بازرگاني
 • مشارکت مدني خدماتي
 • مشارکت مدني صادراتي
 • مشارکت مدني مسکن


مشارکت مدني بازرگاني

بانک در قالب عقد مشارکت مدني بازرگاني، قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز متقاضي را همانند عقد مضاربه در قالب عقد مشاركت مدني بازرگاني (داخلي و خارجي) در اختيار متقاضيان مربوطه قرار مي دهد با اين تفاوت كه در اين عقد حداقل 20%‌سرمايه مي بايست از سوي متقاضي تامين گردد. هزينه‌هاي قابل قبول در مشارکت مدني بازرگاني(داخلي و خارجي) همانند مضاربه شامل: هزينه‌ خريد کالا ، حمل و نقل ، انبارداري ،بسته بندي، ثبت و سفارش ، بيمه ، هزينه بانکي ، گمركي ، دمورا‍ ‍ژو .... مي باشد.
چنانچه متقاضي کالاي خود را از خارج از کشور تأمين و بخواهد در بازار داخلي بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشايش اعتبار آن از طريق شعب ارزي، بانک مي تواند بابت تأمين باقيمانده وجه اعتبار اسنادي گشايش شده با توجه به بدهي متقاضي به سيستم بانکي در چارچوب سقف فردي، تسهيلات لازم را حسب بررسي كارشناسي و بنا بر تشخيص اركان اعتباري بانك با اخذ پشتوانه و تضمين كافي در اختيار متقاضي قرار دهد.

مشارکت مدني خدماتي

اين تسهيلات به متقاضياني که دربخش خدمات فعاليت دارند قابل پرداخت مي باشد.

« شرايط و مقررات تسهيلات مشارکت مدني بازرگاني و خدماتي مطابق موارد مندرج در شرايط عقد مشارکت مدني مي باشد.»

بخش صادرات

اعطاي تسهيلات قبل از صدور کالا و خدمات در قالب عقد مشارکت مدني (ريالي)

-حداکثر تسهيلات اعطايي قابل پرداخت در مقابل گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت حداکثر تا 90 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا يا خدمات و درغير اينصورت حداکثر تا 70 درصد ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا يا خدمات مي باشد.

مدت بازپرداخت

محصولات کشاورزي 6 ماه
فرش دستباف و صنايع دستي 9 ماه
کالاي صنعتي مصرفي 9ماه
کالاي سرمايه اي واسطه اي 12ماه
خدمات فني و مهندسي 18 ماه

-ضوابط و شرايط عقد مشارکت مدني صادراتي تابع ضوابط اعلام شده درعقد مشارکت مدني مي باشد.

سرمايه تأمين شده از بانک بايستي در امر خريد کالاي موضوع مشارکت مدني به مصرف برسد و در صورتي که متقاضي نتواند مدارک لازم در خصوص صادرات را به بانک ارائه دهد،تسويه تسهيلات پرداختي تابع ضوابط جاري بانک خواهد بود.اعطاي تسهيلات بعد از صدور کالا و خدمات در قالب عقد خريد دين اسناد (ارزي)

اعطاي تسهيلات بعد از صدور کالا و خدمات به صادرکنندگاني که جهت تداوم فعاليتهاي خود نياز به تامين مالي براي تامين سرمايه در گردش مورد نياز دارند صورت مي پذيرد.تسهيلات مذکور به صورت ارزي ودر قالب خريد دين اسناد اعتبارات اسنادي و يا بروات وصولي امکان پذير مي باشد.

 • در صورتي که متقاضي جهت صادرات از تسهيلات ريالي (قبل از صدور کالا)استفاده نموده باشد مي بايست نسبت به تسويه آن قبل از سررسيد اقدام و سپس از تسهيلات صادراتي بعد از صدور کالا استفاده نمايد.
 • بانک ابلاغ کننده و معامله کننده اعتبار اسنادي مي بايست فقط بانک صادرات ايران باشد.
 • سررسيد پرداخت وجه اسناد حمل،حداکثر يکسال از تاريخ حمل و يا معامله اسناد مي باشد.
 • -نرخ سود تسهيلات اعطايي بعد از صادرات تابع نرخ سود لايبور به علاوه حاشيه سود اعلامي توسط کميسيون مربوطه بانک مي باشد.
 • -حداکثر تسهيلات قابل پرداخت 100 درصد مبلغ اعتبار اسنادي و بروات اسنادي از طريق خريد اسناد خواهد بود
 • -مدت زمان تسهيلات حداکثر يکسال (حداکثر تا سررسيد بازپرداخت وجه توسط کارگزار )تعيين ميگردد.

مدارک مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي :
  • اشخاص حقيقي:تصوير شناسنامه ،تصوير از پشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه /پروانه بهره برداري (حسب مورد)
  • اشخاص حقوقي:تصوير اساسنامه ،اظهارنامه ثبت شرکت ،آگهي تاسيس ،آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي کارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شرکت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم که مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي کتبي جهت استفاده از تسهيلات
 3. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانک و تکميل مدارک مربوطه توسط ضامن /ضامنين مورد قبول.

ساير مدارک تسهيلات قبل از صدور کالا و خدمات

اعتبار اسنادي غير قابل برگشت يا قرارداد فروش کالا و همچنين هر نوع مدرک و سندي که (بنا به تشخيص بانک) حاکي از فعاليت متقاضي در زمينه تهيه و تدارک کالا يا انجام خدمات موضوع قرارداد به منظور صادرات باشد .

سايرمدارک تسهيلات بعد از صدور کالا و خدمات

 • مدارک مورد نياز از طريق گشايش اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت:اصل اظهارنامه خروجي کالا،گواهي پيشرفت يا انجام کار به همراه مدارک اسناد معامله شده از جمله تصوير بارنامه و شدول تنظيم شده توسط شعبه .
 • مدارک مورد نياز بدون گشايش اعتبار اسنادي و در قالب بروات اسنادي ،اصل اظهارنامه خروجي کالا،گواهي پيشرفيت يا انجام کار (طبق شرايط قرارداد معتبر براي صادرات خدمات)و تصوير برات ارسالي و شدول تنظيم شده توسط شعبه
 • مدارک مورد نياز بدون گشايش اعتبار اسنادي و درقالب بروات اسنادي اصل اظهارنامه خروجي کالا،گواهي پيشرفت يا انجام کار (طبق شرايط قرارداد معتبر براي صادرات خدمات)و تصوير برات ارسالي وشدول تنظيم شده توسط شعبه به همراه قرارداد فروش کالا يا انجام خدمات

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 2. اخذ ساير مدارک مورد نياز و تکميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانک به منظور بررسي درخواست مطروحه
 3. انعقاد قرارداد
 4. اعطاي تسهيلات


مشارکت مدني مسکن

بانك به منظور احداث يا تكميل ساختمان وفق ضوابط جاري بانك و بر مبناي 70درصد قيمت پايه زير بناي مفيد ساختمان و حداكثر تا سقف هاي مقرر ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به مشاركت با متقاضيان مربوطه در قالب عقد مشاركت مدني مسكن مي نمايد.

ضوابط و شرايط كلي حاكم بر عقد مشاركت مدني مشمول عقد مشاركت مدني مسكن نيز مي گردد.ساير شرايط و مقررات اعطا ي تسهيلات

پس از اتمام عمليات فونداسيون، قرارداد مشارکت مدني ساختمان منعقد مي گردد و اعطاي تسهيلات مرحله اول پس از اتمام 20% عمليات ساختماني امکانپذير است.

 1. مدت دوران مشارکت به تشخيص بانك مي باشد.
 2. اعطاي تسهيلات برروي زمينهايي که فاقد سند ثبتي مي باشد برابر ضوابط و دستورالعملهاي جاري و حداکثر 80% مبلغ برآورده شده و در مقابل اخذ وثيقه ملکي قابل ترهين و بلا معارض (خارج از طرح ) مجاز مي باشد.
 3. در صوريکه زمين محل اجراي طرح اوقافي باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامي خواهد بود.
 4. بعد از اتمام مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پايان کار و صورتمجلس تفکيکي، تسهيلات دريافتي مي بايست تسويه گردد.
 5. تقسيط سهم الشركه بانك در واحدهاي احداثي براي هر واحد و صرفاً براي يك خريدارحداکثر تا سقف 180 ميليون ريال و حداكثر به مدت 15 سال و با نرخ سود 12% در قالب عقد فروش اقساطي مسكن امکانپذير است . بديهي است تسويه مابه التفاوت تسهيلات دريافتي تا سهم الشركه فروش رفته بانك (در قالب عقد فروش اقساطي) بصورت يکجا الزامي است.
 6. بيمه ملک مورد ترهين الزامي مي باشد.

مدارک مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي:
 2. تصوير سند مالکيت و بنچاق
  نکته : متقاضي / متقاضيان مي بايست مالک 6 دانگ ملک مورد نظر باشد.
 3. پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف.
 4. کروکي و آدرس محل اجراي طرح.
 5. پرداخت هزينه کارشناسي و هزينه ارزيابي ..
 6. تکميل فرمها بر حسب نوع تقاضاي تسهيلات.
  نکته : در صورتيکه تعداد مالکين بيش از يک نفر باشد شرکا براي سهولت در پيگيري و انجام کار مي توانند به يکنفر از مالکين يا فردي غير ، وکالت دهند (وکالتنامه رسمي براساس فرم مخصوص بانک )
 7. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 2. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 3. انعقاد قرارداد
 4. اعطاي تسهيلات

صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● جعاله
● فروش اقساطي
● مضاربه
● اجاره به شرط تمليك
● سلف
تبليغات