با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

عقد اجاره به شرط تمليك عقدي است که در آن شرط مي شود مستاجر(متقاضي) در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. بانک به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي ، صنعتي و معدني ، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك مي نمايد. بنابراين بانك منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول و غير منقول مورد نظر را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضي قرار مي دهند.

شرايط و مقررات تسهيلات اجاره به شرط تمليك

 1. مستاجر حق بهره برداري از مستاجره را به نفع خود داشته و حق تغيير شکل يا تغيير ديگري در مستاجره را ندارد.
 2. مبلغ مال الاجاره با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد انتظار بانك با توجه به مدت اجاره تعيين مي گردد.
 3. بانک مکلف است حداقل 20% قيمت تمام شده اموال مورد خريداري را بابت قسمتي از مال الاجاره براي طول مدت اجاره به صورت پيش دريافت از متقاضي دريافت نمايد.
 4. مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک متناسب با طول عمر مفيد اموال و كالاي موضوع قرارداد بوده و براي خريد دفتر کار 10 سال مي باشد.

مدارك مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي
  • اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
  • اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي كتبي جهت استفاده از تسهيلات
 3. تصويرسند مالکيت يا اجاره نامه محل فعاليت .

مراحل انجام كار

 1. تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيلات
 2. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 3. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).
 4. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 5. انعقاد قرارداد
 6. اعطاي تسهيلات


تسهيلات اجاره به شرط تمليك خريد دفتر كار و مطب

بانك جهت گسترش امور خدماتي و کسب و کار تسهيلات بانكي جهت خريد دفتر كار يا مطب براي پزشکان ، روانپزشکان ، مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي، وکلا، سر دفتران اسناد رسمي، شركتهاي مشاوره اي و پيمانكاري ومراکز آموزشي ، درماني اعطاء مي نمايد و به عنوان موجر مبادرت به انجام معاملات اجاره به شرط تمليک مي نمايد. تسهيلات مذكور جهت واحدهايي اعطاء مي گردد كه در سند صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واحد مسكوني قيد نشده باشد.
در عقد اجاره به شرط تمليك حداکثر مشارکت بانک معادل 80% کل سرمايه مورد نياز و حداكثر تا سقف هاي مقرر به شرح ذيل مي باشد.

 1. پزشکان ، دندانپزشکان ، مهندسان ساختمان عضو سازمان نظام مهندسي و وکلاي دادگستري مبلغ 300ميليون ريال.
 2. روانپزشکان ، سر دفتران ، مجتمعهاي آموزشي و شرکتهاي پيمانکاري ، مشاوره اي و ساختماني مبلغ 200ميليون ريال .

مدارك مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي:
  • اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه ، تصويرپروانه ومجوز تاسيس مطب و... (حسب مورد) ، تصويرکارت نظام مهندسي يا نظام پزشکي و...(حسب مورد)
  • اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي كتبي جهت استفاده از تسهيلات
 3. تصويرسند مالکيت و مبايعه نامه ملک مورد نظر
 4. تصوير پايان کار يا صورتمجلس تفکيکي ملك مورد نظر
 5. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 2. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 3. انعقاد قرارداد
 4. اعطاي تسهيلات

ارايه اصل کليه مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● جعاله
● فروش اقساطي
● مضاربه
● مشارکت مدنی
● سلف
تبليغات