با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Day
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک دي >
زيربناي انديشه و رويكرد مديريت كلان در بانك دي
• خلق چارچوب و قالب ذهنی جدید در سرمایه انسانی در کلیه سطوح سازمانی بانک در زمینه ایجاد تفکر و عزم استراتژیک برای خلق فرصت با توجه به توانمندیهای موجود رقبا و شرایط اقتصاد ملی و بین المللی
• تشخیص نقاط دگرگون کننده و تحول آفرین در شبکه بانکی کشور و ایجاد چرخش های استراتژیک لازم قبل از واکنش رقبا نسبت به جمعیت جوان بانک پذیر در کشور
• قدم گذاشتن به عرصه های جدید و راه های ناپیموده رقبا در ارائه خدمات و محصولات نوين بانکی
• فاصله گرفتن از بوروکراسی زائد و روشهای کهنه ولی متداول در مدیریت شبکه بانکی و اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی
• توجه به سرمایه انسانی بعنوان اصلی ترین منبع در ایجاد تغییر و نوآوری و نیز زیربنای شکل گیری سازمان یادگیرنده
• رقابت با موسسات مالی و بانکی و نیل به برتری با بکارگیری استراتژی بخردانه و کارساز
• جایگزین نمودن تفکر ”بود و نبود“ بجای تفکر ”سود و زیان“ در فضای جدید کسب و کار همراه با تغییران ویران ساز و سریع، فرصت های زودگذر و شرایط عدم قطعیت
• مراقبت از عدم تخصیص منابع کمیاب حول محورهایی که برای بانک ایجاد مزیت رقابتی نمی نماید جهت پرهیز از واگذاری میدان رقابت به رقبا
• جذب منافع عمده برای بانک ازطریق توسعه ظرفیت فکری مدیران جهت شناسایی به هنگام منافع نهفته در فرصت های کلیدی با اعتقاد بر اين كه درون مایه برتری ساز مدیریت، تشخیص فرصت های کلیدی ناشی از نیازهای پنهان و آشکار مشتریان و ضعف رقبا در پاسخگویی به آنهاست.
• تلاش در بکارگیری استراتژی تحول آفرین در تمام حوزه های کاری بعنوان دستاورد حاصل از سنتز ذهنی، خلاقیت و نوآوری و منتجه تفکر و اندیشه مدیران و سرمایه انسانی بانک

تبليغات