با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Shahr

قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طـرف دیگر (قرض­گیرنده) تملیک می‌کند و قرض­گیرنده مثل و یا در صورت امکان قیمت آن‌را به قرض­دهنده رد مي‌نماید.

بانک شهر به منظور رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض­الحسنه می­نماید:

الف تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

د- کمک هزینه ازدواج.

 تسهیلات از محل وجوه اداره شده

وجوه اداره شده، وجوهی است که طبق قرارداد یا قانون برای مصارف مشخصی در اختیار بانک گذارده شده است و بانک به نیابت واگذارنده و یا بدون نظارت او، این وجوه را به مصارف تعیین‌شده می‌رساند.

چگونگی مصرف و نحوه توزیع وجوه از طرف واگذارنده آن تعیین شده و بانک دخالتی در چگونگی توزیع و مصرف آن نخواهد داشت.

بانک شهر با انعقاد قرارداد وجوه اداره شده با اشخاص و یا سازمانها و شرکتها، اقدام به پرداخت تسهیلات (قرض‌الحسنه/جعاله) از محل مبالغ تودیع‌شده، به افراد معرفی‌شده از طرف تودیع‌کننده می‌نماید.

 


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات فروش اقساطی
● تسهیلات جعاله
● تسهیلات مشارکت مدنی
● تسهیلات مضاربه
تبليغات