با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina

اين تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني و به دو روش اعطا مي گردد:

1- به منظور تعميرات كلي و اساسي تا سقف 500 میلیون ريال

شرايط تسهيلات:

- ملك با اعياني موجود بايد داراي 6 دانگ سند ثبتي مجزا و به نام متقاضي تسهيلات ، همسر و يا افراد تحت تكفل باشد. 

- مدت مشاركت به 60 مرحله مساوی ماهیانه تقسیم می گردد.

- متقاضي مي بايست توانايي بازپرداخت تدريجي سهم الشركه بانك را با ارائه مدارك لازم و مستند كه به تاييد مسئول شعبه مي رسد داشته باشد.

2- به منظور تعميرات جزئي تا سقف 50 میلیون ريال

شرايط تسهيلات:

- مدت مشاركت با توجه به ميزان تسهيلات و توان بازپرداخت متقاضي و وثايق مورد نظر حداكثر 36 ماه تعيين شده است.

- متقاضي مي بايست توانايي بازپرداخت تدريجي سهم الشركه بانك را با ارائه مدارك لازم و مستند كه به تاييد مسئول شعبه مي رسد داشته باشد.


تبليغات