با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Day
هيئت موسس

      • شركت سرمايه گذاري‌كشتيراني‌جمهوري‌اسلامي‌ايران
      • شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي
      • شركت كشتيراني جنوب – خط ايران
      • شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني
      • صندوق بازنشستگي ، وظيفه و از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانكها
      • شركت بيمه دي
      • موسسه همياري غدير
      • شركت كارت ايران
      • شركت پاك انديشان امين
      • شركت سرمايه گذاري بين المللي سعدي كيش
      • شركت صنعتي ، معدني و تجاري كاونده
      • اشخاص حقيقي

تبليغات