با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سينا >
صدور انواع ضمانت نامه هاي ريالي

اين نوع از خدمات در ارتباط با قبول تعهدات مشتريان در قبال اشخاص ثالث صورت مي گيرد. با صدور انواع ضمانت نامه بانك متعهد مي گردد كه اگر  عامل به تعهد خود عمل ننمايد به ميزان حداكثر تعهد پذيرفته شده از عهده خسارت ذينفع برآيد.

انواع ضمانت نامه:

  • ضمانتنامه شركت در مناقصه / مزايده
  • ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات
  • ضمانت نامه پيش پرداخت
  • ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
  • ضمانت نامه گمركي
  • ساير ضمانت نامه ها

تبليغات