با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh

تعریف

مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي ميگردد مشروط براینكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هردو طرف شريك باشند.

شرایط متقاضی

 • داشتن اهلیت قانونی
 • ارائه مجوز فعالیت معتبر و قابل قبول بانک
 • داشتن گردش حساب جاری مناسب

شرایط اعطای تسهیلات

 • بانک درامور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشد.
 • بانک می تواند سرمایه مورد نیاز را بتدریج یا بطور یکجا در اختیار عامل قرار دهد.
 • بانک موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد عملیات موضوع مضاربه را درحد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت باشد.
 • کار لازم برای انجام عملیات تماماً توسط عامل انجام می شود.
 • مدت مضاربه حداکثر یکسال می باشد.

هزینه های قابل قبول برای مضاربه

 • قیمت خرید کالا
 • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
 • بیمه و حق ثبت سفارش
 • هزینه بانکی
 • حمل و نقل
 • هزینه های بسته بندی
 • انبارداری

مدارك لازم

در مواردی كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :

 1. برگ درخواست استفاده از تسهيلات مضاربه.
 2. پيش فاكتور مربوط به خريد كالاي موضوع مضاربه.
 3. صورت برآورد بهاي فروش نقدي كالاي مورد معامله طبق مندرجات برگ درخواست.
 4. آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق غير منقول و منقول متقاضي.
 5. فتوكپي سند مالكيت وثايق و تضمينات متقاضي و پروانه کسب، درصورت اجاره بودن محل اجاره نامه.
 6. يك نسخه از قرارداد منعقده مضاربه.
 7. ساير مداركي كه به نظر شعبه اخذ و نگهداري آنها ضروري می باشد.

در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومي نزد بانک باشد :

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي از طريق اداره اطلاعات اعتباري.
 2. فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضي.
 3. فتوكپي كارت بازرگاني (براي تجار و اشخاصي كه در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلي ويا خارجي ملزم به داشتن كارت بازرگاني باشند).
 4. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی .
 5. درمورد اشخاص حقیقی کلیه صفحات شناسنامه و درمورد اشخاص حقوقی، فتوکپی شناسنامه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت.
 6. فتوكپي اساسنامه، شركت نامه، روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات.
 7. ليست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به هریک.
 8. گزارش مالی شرکت مربوط به دو سال گذشته .
 9. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت .

تبليغات