با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh

تعریف

مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد .

شرایط تسهیلات

 • بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد عملیات موضوع مشارکت را درحد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی درطول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
 • بانک مکلف است در قرارداد نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.
 • دوره مشارکت مدنی یکسال می باشد و درمواردی تا 3 سال قابل تمدید می باشد.
 • حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می شود.

مدارك لازم

در مواردی كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :

 1. برگ درخواست مشاركت مدني برای اجرای طرح ها و امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد، مانند مجوز ساختمان سازی، نقشه ساختمان سازی، نقشه ساختمان، سندمالکیت و در موارد بازرگانی ارائه جواز کسب، سند مالکیت یا اجاره نامه .
 2. صورتمجلس ارزيابي سهم الشركه غير نقدي شريك.
 3. فتوكپي اسناد مالكيت وثايق و تضمينات متقاضی (تطبيق اصل).
 4. آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق و تضمينات معرفی شده متقاضی .
 5. ساير مدارك ومجوزهایي كه به اقتضاء نوع معامله بنظرمرجع تصويب كننده وپرداخت كننده تسهيلات، اخذ ونگهداري آن ضروري باشد.

در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومي نزد بانک باشد :

 1. اطلاعات اخذ شده در مورد متقاضي حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري بانک یا شعبه.
 2. فتوكپي پروانه كسب معتبر در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
 3. فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر.
 4. شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن .
 5. فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در مورد اشخاص حقوقي فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
 6. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت وآخرین تغییرات درانتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل و صاحبان شرکت
 7. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
 8. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به وزارت دارایی و امور اقتصادی.

تبليغات