با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh

حداکثر میزان مشارکت

  • میزان مشارکت مدنی درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا می نمایند حداکثر 60 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد.
  • در مورد آن دسته از صادر کنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت مبادرت به صدور می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 90% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد.

مدت مشارکت مدنی

  • موضوع مشارکت مدنی می بایستی حداکثر ظرف مدت 12 ماه خاتمه پذیرد و ظرف همین مدت تسویه شود.

سود مشارکت

  • طبق تعرفه بانک تعیین می گردد.

وثائق

  • بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی بایستی تامین کافی از متقاضی اخذ نمود که تعیین نوع و میزان آن از اختیارات بانک می باشد.

ضوابط و شرایط خرید، تهیه، جمع آوری و صدور کالا

  • کالای موضوع مشارکت مدنی صادراتی می بایستی پس از خرید تهیه و جمع آوری و تا زمان تحویل کالا به مقصد صدور به نفع بانک بیمه گردد.
  • در مشارکت مدنی صادراتی تصویب تسهیلات مستلزم وجود خریدار/ خارجی برای کالای موضوع مشارکت است.
  • برداشت از حساب مشترک مشارکت مدنی موکول به ارائه اسناد و مدارک مثبته برای هزینه های مورد قبول بانک و حداکثر در موارد ذیل مجاز می باشد.
    1. خرید کالا 2. هزینه حمل ونقل 3. هزینه بسته بندی

تبليغات