با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh

تعریف

منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) یاکارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملیات معین طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

موارد استفاده

برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد.

شرایط تسهیلات

 • مدت انجام جعاله یکسال و در امور ساختمانی و صنعتی از شمول این ماده مستثنی بوده و توسط هیئت مدیره هر بانک تعیین خواهد شد.
 • دریافت یا پرداخت جعل طبق قرارداد توسط بانک دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی درسررسیدهای معین بلامانع است.

مدارك لازم

در مواردی كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :

 1. برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که درآن نوع کار، مورد مصرف تسهیلات درخواستی، مدت انجام کار، نحوه و مدت بازپرداخت وثایق و تضمینات قید شده.
 2. مدارک و مجوزهای لازم به منظور احراز موارد مصرف تسهیلات جعاله ازجمله سند مالکیت برای تسهیلات جعاله تعمیرات.
 3. مدارک مربوط به موضوع معامله جعاله .
 4. فتوکپی (تطبیق داده شده با اصل) سند مالکیت وثایق و تضمینات.
 5. آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق و تضمينات .
 6. بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.

در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومي نزد بانک باشد :

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 2. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولیدی و یا خدماتی باشد
 3. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت یاسرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی درصورتیکه جعاله در امور تولیدی یا خدماتی باشد
 4. اصل برگ امضاء مسلم صدور متقاضی چنانچه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود
 5. شماره حساب جاری متقاضی وتاریخ افتتاح آن
 6. فتوکپی، کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
 7. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه و روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل و صاحبان شرکت
 8. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها
 9. گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به دوسال گذشته
 10. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت

تبليغات